Lobby-update: over bestuurskracht, Vervangingsfonds en btw

De Tweede Kamer heeft vorige week uitgebreid gedebatteerd over het versterken van bestuurskracht. In aanloop naar dit debat heeft de PO-Raad over dit onderwerp een gesprek gevoerd met de vaste Kamercommissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Daarin heeft de PO-Raad benadrukt dat zij geen vrijblijvendheid wil als het gaat om goed bestuur.

De PO-Raad riep de Tweede Kamer op om de sector de ruimte te geven om zich verder te ontwikkelen. Bij de kleinere besturen in het primair onderwijs is er te weinig ‘overhead’ om te voldoen aan allerlei eisen. Denk bijvoorbeeld aan alle eisen die aan het Jaarverslag worden gesteld.

Vervangingsfonds

Verder heeft de PO-Raad in het gesprek gepleit voor het afschaffen van de verplichting voor schoolbesturen om zich bij het Vervangingsfonds aan te sluiten. Hierdoor stond de verplichte aansluiting op de agenda van Kamer. In het debat over governance zegde Staatssecretaris Sander Dekker vervolgens toe te willen bekijken of schoolbesturen zich niet langer verplicht hoeven aan te sluiten bij het Vervangingsfonds. Dit is namelijk duur en door deze verplichting hebben schoolbesturen geen baat bij een actief verzuimbeleid. Dekker wil voor het einde van het jaar komen tot een oplossing hiervoor.

Verder gaf de Tweede Kamer in het debat aan blij te zijn dat de sectoren primair onderwijs en voortgezet onderwijs samen met de ouderorganisaties en de vakbonden een gezamenlijke ‘medezeggenschapsagenda’ hebben opgesteld. Staatssecretaris Dekker wil kijken of hij die (financieel) kan ondersteunen. 

Btw

De PO-Raad kaart al enige tijd de problemen aan die de btw-regels voor schoolbesturen met zich meebrengen. Door die regels lopen besturen het risico flink meer geld kwijt te zijn als zij bijvoorbeeld ondersteunend personeel in dienst nemen en deze uitwisselen met andere organisaties. Dat zal vaker het geval zijn door de invoering van Passend onderwijs. Dezelfde problematiek speelt ook wanneer besturen oplossingen zoeken om de krimp het hoofd te bieden en bij het vormen van Integrale Kindcentra. Dat geld kan dus niet aan leerlingen worden besteed. De PO-Raad voert hierover overleg met het ministerie van OCW en het ministerie van Financiën.

Ook via de Tweede Kamer is hiervoor aandacht gevraagd door PvdA, D66 en CDA. In reactie op schriftelijke vragen uit de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris aangegeven dat in overleg met het ministerie van Financiën wordt bekeken op welke wijze de samenwerkingsverbanden meer duidelijkheid kunnen verkrijgen over de btw-implicaties van samenwerking. Daar komt binnenkort meer duidelijkheid over.

Ook gaf de staatssecretaris aan dat de btw-wetgeving niet per definitie betekent dat samenwerking tussen bijvoorbeeld onderwijs en kinderopvang leidt tot btw-heffing. Het bepalen van de gevolgen van samenwerking voor de btw-heffing is maatwerk en is afhankelijk van de vormgeving van de samenwerking, aldus de staatssecretaris. Hij heeft aangegeven dat hij bereid is met de PO-Raad hierover te overleggen. 

Laatst gewijzigd: 
maandag 28 april 2014

Trefwoorden

Nieuwscategorieën