Lobby-update: privacy en toekomstgericht onderwijs

De eerste weken van het nieuwe jaar stonden in de Tweede Kamer in het teken van het curriculum (toekomstgericht funderend onderwijs) en privacy in het onderwijs.

Ook werd in de Tweede Kamer de wet aangenomen in verband met het registreren van leerlingen met een ontwikkelingsperspectief. De PO-Raad is nooit een voorstander geweest van deze wet, het leidt mogelijkerwijs tot onvergelijkbare cijfer en is daarmee een onnodige administratieve handeling. Opvallend is dat tijdens de behandeling van het wetsvoorstel een amendement is aangenomen van de VVD dat regelt dat het registreren van het ontwikkelingsperspectief van tijdelijke aard zal zijn. De registratieverplichting verloopt zodra registratie niet langer noodzakelijk is voor het functioneren van het stelsel passend onderwijs. Daarnaast is ook in deze eerste weken het wetsvoorstel verbetertermijn zeer zwakke scholen aangenomen in de Eerste kamer.

Privacy in het onderwijs

Nadat de Tweede Kamer in december vorig jaar een rondetafelgesprek had georganiseerd over privacy in het onderwijs, hebben zij onlangs een uitvoerig debat gevoerd met staatssecretaris Dekker over dit onderwerp. De PO-Raad heeft voor dit debat een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. Tijdens het debat bleek dat een meerderheid vindt dat scholen, de onderwijssector en overheid een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor de privacy van leerlingen. Scholen hoeven daar niet alleen voor op te draaien. Om die privacy te borgen, moeten zij wel een steviger vuist maken tegen uitgeverijen, vindt Dekker. Niet commerciële partijen maar scholen en hun besturen moeten bepalen welke digitale gegevens met uitgeverijen kunnen worden uitgewisseld en toezicht kunnen houden op wat met de gegevens gebeurt. Dekker stelde in het debat verder dat schoolbesturen zelf toezicht moeten kunnen houden op wat er door uitgeverijen en andere verwerkers van digitale gegevens met de gegevens gebeurt. Een voorziening als Basispoort zou dan ook in handen moeten zijn van de sector. Hij kwam daarmee tegemoet aan een motie van de PvdA. Deze manier van toezichthouden is ook in lijn met het pleidooi van de PO-Raad.

Toekomstgericht funderend onderwijs

De Tweede Kamer heeft uitvoerig stilgestaan bij de plannen van dit kabinet om te komen tot een herijking van de kerndoelen. Tijdens het debat heeft staatssecretaris Dekker bevestigd dat het onderwijsveld nauw wordt betrokken bij de herijking van de kerndoelen en eindtermen. De staatsecretaris geeft aan dat hij leraren, schoolleiders en schoolbestuurders wil betrekken bij de actualisering van kerndoelen en eindtermen. Daarnaast wil hij het proces gebruiken om leraren meer te betrekken bij de vakinhoud in het primair en voortgezet onderwijs. 

Welke debatten staan gepland?

Op 5 februari staat een debat gepland over kinderopvang. Tevens is er een voortzetting van het debat over de rekentoets, PO-Raad stuurde daar met andere onderwijsorganisaties een brief over. Een hoofdlijnendebat over nut en noodzaak van toetsen zal ook nog plaatsvinden, wanneer is alleen nog niet duidelijk.

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 21 april 2015