Lobby-update: Wet werk en zekerheid, onderwijshuisvesting en schooladvies

Het is niet mogelijk om de eindtoetsresultaten buiten de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) te houden zodat ze niet langer op te vragen zijn door bijvoorbeeld media. Dat concludeerde staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) onlangs na onderzoek.

Bij de behandeling van de Onderwijsbegroting van 2015 hadden CDA, SP, CU, SGP en D66 Dekker bij motie opdracht gegeven dit uit te zoeken. Zouden de eindtoetsresultaten niet langer te ‘wobben’ zijn, dan zou de staatssecretaris een verzoek om openbaarmaking naast zich kunnen neerleggen. De partijen zagen dit als een mogelijke optie om te voorkomen dat lijsten met eindtoetsresultaten door verkeerd gebruik ervan een verkeerd beeld kunnen schetsen van de kwaliteit van het onderwijs.

Dekker heeft onlangs aangegeven dat het niet mogelijk is dit te regelen. Voor het bijzonder onderwijs zou dit nog wel kunnen, maar voor het openbaar onderwijs niet. Wanneer het bijzonder onderwijs niet langer onder de Wob valt, leidt dat tot een ongelijke situatie voor bijzonder en openbaar onderwijs, stelt Dekker en dat is onwenselijk vindt hij.

Ook kan de Inspectie van het onderwijs haar taken niet uitvoeren als zij niet over deze gegevens beschikt, gaf hij aan. De staatssecretaris benadrukte verder dat de eindresultaten bovendien belangrijke informatie vormen voor de publieke verantwoording van scholen over behaalde resultaten en gebruikte middelen. In Vensters PO worden de eindresultaten dan ook getoond, naast kenmerken als profiel van de school, ouder- en leerlingtevredenheid en kwaliteitszorg.

Schooladvies leidend

In de media en in de Tweede Kamer is er de laatste tijd veel aandacht geweest over de nieuwe wetgeving voor de overgang van leerlingen van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs. De nieuwe regels zorgen ervoor dat het schooladvies leidend is bij deze overgang. De Tweede Kamer had hierover een spoeddebat aangevraagd. Voor het debat hadden de PO-Raad en de VO-raad gezamenlijk een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. Tijdens het debat heeft Staatssecretaris Dekker toegezegd dat hij nog dit najaar met een korte evaluatie komt naar het functioneren van deze nieuwe wet- en regelgeving.

Verschillende Kamerleden dienden moties in. De PvdA en het CDA hebben de regering via een motie gevraagd om te blijven benadrukken dat leerlingen altijd het recht hebben om gecombineerde schooladviezen te krijgen. Via een tweede motie hebben D66, GroenLinks en CDA er voor gezorgd dat er een nieuwe manier komt voor het beoordelen van opbrengsten in het voortgezet onderwijs. D66 diende een motie in over de terugkoppeling van rendementscijfers. Daarnaast werd in de motie gesteld dat bij gecombineerde schooladviezen vo-scholen kinderen op het hoogst geadviseerde niveau zouden moeten accepteren. Dit laatste aspect heeft de Staatsecretaris echter naast zich neergelegd.

GroenLinks en D66 hadden daarnaast nog een motie ingediend om het onderwijskundig rapport pas over te dragen na plaatsing van de leerling op een school voor het voortgezet onderwijs. Deze motie is vooralsnog aangehouden. De PO-Raad is er geen voorstander van om op deze manier alles dicht te regelen. Er moet voldoende ruimte blijven om op lokaal niveau afspraken te kunnen maken.

Volledige doordecentralisatie onderwijshuisvesting

Staatssecretaris Dekker heeft onlangs in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat hij tegen het plan is om schoolbesturen het recht te geven op volledige doordecentralisatie van de huisvestingsverantwoordelijkheid. De PO-Raad is juist een voorstander van een dergelijk recht op volledige doordecentralisatie. Op verzoek van de Tweede Kamer komt er een schriftelijk overleg over deze Kamerbrief.

Wet werk en zekerheid en de transitievergoeding

Als een dienstverband op of na 1 juli 2015 op initiatief van de werkgever wordt beëindigd of niet wordt voortgezet en twee jaar of langer heeft geduurd, dient in principe een vergoeding te worden betaald. Inmiddels heeft Minister Asscher bepaalt dat er alsnog wordt gezorgd voor overgangsregeling in het kader van de transitievergoeding. Zie hier voor meer informatie over de Wet werk en zekerheid en de overgangsregeling voor de transitievergoeding.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 12 maart 2015