Mededelingen over de Richtlijn Jaarverslaggeving

De jaarverslaggeving is voortdurend in ontwikkeling. Daarom worden de teksten en het standaardmodel in de brochure Richtlijn Jaarverslag Onderwijs regelmatig aangepast.

Een overzicht van de wijzigingen kunt u vinden op de website van OCW: Ministerie van OCW - Mededelingen over Richtlijn

Recent geplaatste berichten betreffen:

  • Bijstelling bekostiging PO (20 januari 2010)
  • Vermelding personele beloningen (23 november 2009)

 

Bijstelling bekostiging PO (20 januari 2010)
Verwerking wijziging betaalritme personeels- en arbeidsbeleid PO 2009 - 2010
De staatssecretaris van OCW heeft, met verwijzing naar de wijziging van de Regeling bekostiging personeel PO 2009-2010 en aanpassing bedragen leerlinggebonden budget VO 2009-2010, de beschikbare middelen voor 2009 in het primair onderwijs verhoogd om daarmee de maatregelen uit het Actieplan/Convenant Leerkracht te intensiveren. De maatregelen die met terugwerkende kracht worden gerealiseerd hebben tot een éénmalige extra betaling (circa EUR 76 miljoen) in december geleid en vanaf januari 2010 maandelijks (circa EUR 8,5 miljoen) tot structureel hogere betalingen. Gelet hierop is besloten om de geplande betalingen van het budget voor personeels- en arbeidsmarktbeleid over de maanden juni en juli 2010 naar voren te halen. Op deze wijze kunnen besturen vooruitlopend op de aanpassing van de bekostiging toch aan hun verplichtingen voldoen.

Met een publicatie in Staatscourant nr. 18101 d.d. 30 november 2009 is de wijziging van de regeling Bekostiging personeel 2009-2010 en de aanpassing van de bedragen voor het leerlinggebonden budget VO 2009-2010 gepubliceerd. Deze aanpassing van de bekostiging wordt in 2009 weliswaar voor een groot gedeelte al uitgekeerd, maar pas over 2010 wordt deze definitief toegewezen.

Deze wijzigingen gelden dus alleen voor de bekostiging van het personeels- en arbeidsmarktbeleid.

In juni 2010 ontvangen alle scholen een nieuwe beschikking, waarbij rekening zal worden gehouden met de werkelijke verhogingen van de beloningen. Deze beschikking kan dus leiden tot nadere verrekeningen in juni of juli 2010.

Met deze regeling is het betaalritme voor de bekostiging gewijzigd.

Met betrekking tot de verantwoording van de rijksbijdrage stelt het ministerie van OCW zich op het standpunt dat vanuit het matchingprincipe de door de instelling in december extra ontvangen gelden (circa 10% extra bekostiging personeels- en arbeidsbeleid) als baten in 2009 worden verwerkt. In het geval de werkelijke extra kosten vanuit het Actieplan/Convenant Leerkracht voor de instelling in 2009 lager zijn dan dienen deze werkelijke extra kosten tot dit niveau als bate te worden verantwoord. Het ‘teveel’ ontvangen bedrag behoort dan ultimo 2009 als vooruit ontvangen rijksbijdrage te worden verantwoord. Een eventueel ‘te laag’ ontvangen bedrag leidt niet tot een vordering aangezien de bate maximaal de extra betaling van betreft.

Vermelding personele beloningen (23 november 2009)
Er blijkt nog onduidelijkheid te bestaan over de vermelding van personele beloningen in het jaarverslag.

Voor alle sectoren geldt dat in het kader van de Wet OPenbaarheid Topinkomens (WOPT) iedere overschrijding van de zogeheten Balkenende-norm moet worden vermeld in het jaarverslag. Daarnaast geldt dat in de sectoren Hoger Onderwijs (WO en HBO) en BVE in het jaarverslag het salarisniveau van alle bestuurders en toezichthouders wordt opgegeven. Bij de andere sectoren (VO en PO) kon deze opgave tot nu toe geschieden als collectief totaal en was een naamsgewijze opgave niet noodzakelijk.

Ingeval van consolidatie is het de bedoeling dat de naamsgewijze opgave van de samenstelling van het bestuur zich ook uitstrekt over de (gewezen) bestuursleden van de geconsolideerde partners, maar dat de opname van de bezoldigingsgegevens beperkt blijft tot bestuursleden waarvan het salaris wordt bekostigd uit ’s Rijks kas.

Inmiddels is echter besloten dat voor een goed toezicht op het salarisniveau van bekostigde instellingen het noodzakelijk wordt geacht dat op het departement een volledig inzicht bestaat in alle bestuurdersbeloningen, dus ook bij de sectoren PO en VO. Daarom zal begin 2010 nadere besluitvorming plaatsvinden over de opgave van beloningsgegevens en worden de scholen geïnformeerd over de gevolgen daarvan voor het verstrekken van deze opgave.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën