Meer beleidsrust in het onderwijs

Onderwijs vraagt om meer beleidsrust. Ga uit van een besliste, samenhangende visie op onderwijs met een tijdschaal die daarbij past en zich verder kan strekken dan een kabinetsperiode. Dat is de concrete oproep die de Stichting van het Onderwijs, waarin de PO-Raad participeert, per brief aan de Programmacommissies van politieke partijen doet. De oproep gaat vergezeld van vijf richtinggevende uitgangspunten. Daarmee wil de Stichting van het Onderwijs bijdragen aan onderwijs dat steeds in goede conditie is. 

Beleidsrust

Het onderwijs heeft in het afgelopen jaar zes bestuurs- en hoofdlijnenakkoorden gesloten met de bewindslieden van Onderwijs. Hierin zijn afspraken gemaakt die duidelijk laten zien dat het onderwijs zich tot het uiterste zal inspannen om de onderwijskwaliteit te versterken. Ook zijn de akkoorden afgesloten tegen de achtergrond van een beperking van de rijksuitgaven voor het onderwijs. De Stichting van het Onderwijs pleit ervoor deze werkwijze en prioriteiten een kans te geven om hun beslag te krijgen in de onderwijsinstellingen.

Ruimte, vertrouwen en verantwoording in balans

De Stichting van het Onderwijs vraagt in zijn brief de drie pijlers van ruimte, vertrouwen en verantwoording als toetsstenen bij de beoordeling van nieuw beleid te (blijven) gebruiken. Geef het onderwijs de ruimte om zelf invulling te geven aan de kaders die de overheid stelt en daarover verticale en horizontale verantwoording af te leggen. Een consistent en gebalanceerd beleid opbouwen op basis van de drie pijlers is de belangrijkste les getrokken uit de bevindingen van de commissie Dijsselbloem.

Centrale positie voor professionaliteit in de sector

Om werkelijke verhoging van kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie van het onderwijs te bereiken, moeten professionals zelf stappen zetten en een onderzoekende houding aannemen om hun werk in teamverband nog beter te doen en leeropbrengsten te verhogen. Voor deze professionalisering heeft de Stichting van het Onderwijs een agenda opgesteld waarover het met de toekomstige bewindspersonen in gesprek wil gaan.

Goed onderwijs bestrijdt groei (jeugd)werkloosheid

Recente cijfers van CBS en CPB tonen een groeiende werkloosheid onder jongeren. De Stichting van het Onderwijs pleit voor nieuwe maatregelen voor bijvoorbeeld het in stand houden van het aantal leer/werkplaatsen en het vasthouden van jongeren in het onderwijs.

Blijf investeren in goed onderwijs

In de afgelopen tijd is op niet direct zichtbare zaken bezuinigd en zijn gestegen kosten onvoldoende gecompenseerd. Veel onderwijsinstellingen hebben een teruglopende liquiditeit en solvabiliteit met personele gevolgen. De onderwijskwaliteit komt daarmee in het geding en het onderwijs als werkgever boet aan wervingskracht in. De Stichting van het Onderwijs roept op om het onderwijs als renderende investering te blijven zien en daarnaar te handelen.

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 29 mei 2012

Nieuwscategorieën