Meer kansen door sterk primair onderwijs

De meeste scholen in het primair onderwijs in Nederland bieden onderwijs van voldoende kwaliteit. De PO-Raad constateert dat daarmee veel leerlingen een goede basis krijgen voor hun verdere loopbaan. Maar we willen dat álle leerlingen goed onderwijs krijgen. De scholen en besturen in de sector werken daarom hard aan verdere verbeteringen.

De Inspectie van het Onderwijs constateert in haar Onderwijsverslag dat er veel goed gaat in het primair onderwijs. Meer dan negentig procent van de basisscholen presteren voldoende. De PO-Raad beaamt dat graag. Dagelijks werken 178.000 mensen op 7.534 scholen in het primair onderwijs met veel passie en enthousiasme aan de basiskennis en basisvaardigheden van bijna 1,7 miljoen leerlingen. Het overgrote deel van deze leerlingen gaat met voldoende bagage naar het vervolgonderwijs.

Leerachterstanden
Toch gaat de meeste aandacht van de inspectie naar de scholen met onvoldoende kwaliteit en de leerlingen met leerachterstanden. Minimaal tien procent van de leerlingen in het primair onderwijs heeft extra zorg nodig. De besturen en scholen in deze sector willen deze extra zorg graag leveren en werken daarom aan verbeteringen. De PO-Raad ondersteunt deze verbeteringen door scholen en besturen met elkaar in contact te brengen, zodat ze effectieve kennis kunnen delen en verder verspreiden.

Passend onderwijs
Juist voor de leerlingen die extra zorg nodig hebben, is het belangrijk dat passend onderwijs een passende oplossing biedt. Vanuit verschillende hoeken is er kritiek op de invoering van passend onderwijs. Maar voor de PO-Raad staat voorop dat deze leerlingen ook het beste onderwijs voor hun toekomst verdienen. Rond de zomer komen wij daarom met een visie vanuit het primair onderwijs op de invoering van passend onderwijs.

Goed worden en goed blijven
Op dit moment nemen 1.850 scholen deel in taal- en rekenverbetertrajecten en taalpilots. Met organisaties in de kinderopvang werken we aan versterking van de samenwerking en een visie op duurzame kinderopvang. Veel besturen zijn ook bezig met het verder vormgeven en ontwikkelen van voor- en vroegschoolse educatie binnen hun kwaliteitsbeleid. Verder gaat het programma ‘Goed worden en goed blijven’ van de PO-Raad besturen op weg helpen die een zeer zwakke school hebben. Een volgende stap waar we aan werken, is het voorkomen dat scholen zeer zwak worden.

Opbrengstgericht werken
De inspectie heeft geconstateerd dat met opbrengstgericht werken veel te winnen valt, zodat de PO-Raad regelmatig aandacht besteedt aan dit onderwerp. Met name voor de basisvaardigheden in taal en rekenen komt opbrengstgericht werken duidelijk van de grond. Het afgelopen jaar is er wat dat betreft duidelijk een cultuurverandering begonnen in het primair onderwijs. Op alle niveaus (klas, school, bestuur) komt opbrengstgericht werken op de agenda te staan. Inmiddels werken er zo’n 100 besturen heel gericht aan het versterken van het opbrengstgericht werken door middel van deelname aan impulstrajecten. Besturen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs op hun scholen en nemen deze verantwoordelijkheid in toenemende mate.

Bekostiging
Het is belangrijk dat besturen voldoende ruimte en voldoende middelen krijgen om de schoolleiders en leerkrachten hun werk te laten doen. Het primair onderwijs is nog steeds de sector waar de overheid gemiddeld het minste geld per leerling besteedt. Dit terwijl deze sector de basis legt voor de verdere opleiding van leerlingen en het latere functioneren in de maatschappij. Daarnaast hebben besturen te maken met een aantoonbaar structureel tekort in de bekostiging. De PO-Raad blijft pleiten voor een sluitende bekostiging, die past bij lumpsum en goed bestuur. Alleen dan kan het primair onderwijs alle kinderen de volledige kansen geven op goed onderwijs.

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 10 januari 2012

Nieuwscategorieën