Meerderheid schoolbesturen voorstander overheveling verantwoordelijkheid voor buitenonderhoud

Zowel bij gemeenten (60%) als bij schoolbesturen (72%) is een meerderheid voorstander van de overheveling van de verantwoordelijkheid van het buitenonderhoud. Ook bij kleine schoolbesturen blijkt er een (kleine) meerderheid voorstander te zijn. Dat zijn de belangrijkste uitkomsten van een onderzoek dat Regioplan in opdracht van OCW en onder begeleiding van PO-Raad, VNG, en de ministeries van BZK en Financiën heeft uitgevoerd. Een ruime meerderheid van schoolbesturen en gemeenten heeft de enquête ingevuld. Ten opzichte van het vorige onderzoek uit 2004, is er een forse stijging van het aantal voorstanders. Destijds was onder schoolbesturen toen ongeveer 40% voorstander van decentralisatie.

Als belangrijkste voordelen van de overheveling onderhoud wordt door schoolbesturen genoemd:

 • kortere lijnen
 • grotere autonomie
 • al het onderhoud in een hand
 • optimalisering onderhoud
 • betere planning en financiering

De schoolbesturen zien ook nadelen:

 • financiële risico's
 • meer uitvoeringslast
 • onvoldoende kennis

Ook is gevraagd naar de randvoorwaarden waaronder overheveling zou moeten plaatsvinden. De belangrijkste zijn:

 • Overgangsregeling op basis van de leeftijd van de gebouwen (78%)
 • Vastleggen van afspraken over eventuele onvoorziene kosten (68%)
 • Budget voor echte knelpunten (58%)
 • Continuering van afspraken met gemeentebesturen (41%)
 • Beleidsmatige ondersteuning (13%.

De minister geeft in een brief aan door te willen gaan met de decentralisatie. De PO-Raad overlegt nu over de hoogte van het over te hevelen bedrag en de randvoorwaarden waaronder dat moet gebeuren.

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 16 december 2014

Nieuwscategorieën