Minder uitgaven onderwijshuisvesting

De gemeenten in Nederland hebben in 2009 wederom veel minder uitgegeven aan onderwijshuisvesting dan zij hebben ontvangen. Dat blijkt uit het Periodiek Onderhouds Rapport gemeentefonds 2010 dat deel uitmaakt van de begroting van het gemeentefonds voor het jaar 2010.

Gaven de gemeenten binnen de cluster educatie in 2008 al zo’n € 18 per inwoner minder uit dan werd ontvangen, in 2009 was dit toegenomen tot iets meer dan € 20 per inwoner. Op een bevolking van 16,5 miljoen inwoners bedraagt dit circa € 330 miljoen.

De vergoedingen voor onderwijshuisvesting in het gemeentefonds maken onderdeel uit van de cluster educatie. Naast huisvesting zijn deze middelen dus bedoeld voor de uitvoering van een aantal andere taken van de gemeente. Te denken valt dan aan educatie algemeen en het leerlingenvervoer. Het grootste deel is echter bestemd voor onderwijshuisvesting, zodat kan worden vastgesteld dat gemeenten jaarlijks een substantieel bedrag niet uitgeven voor onderwijshuisvesting.

Gemeentelijke normen te laag
Hoewel het gemeentefonds in principe een lumpsumbedrag is, is het opgebouwd uit een groot aantal maatstaven en verdeeld in diverse clusters. De beheerders van het gemeentefonds houden de uitgaven en inkomsten per cluster nauwlettend in de gaten en kunnen op een gegeven moment kiezen voor een andere verdeling die beter aansluit bij het feitelijke gedrag van gemeenten. Dit is een aantal jaren geleden al een keer gebeurd en kan opnieuw gebeuren.

Het gemeentefonds kent namelijk een kostenvolgend systeem. Uiteindelijk zou dat kunnen betekenen dat het budget dat via het gemeentefonds wordt uitgegeven in neerwaartse zin wordt bijgesteld in een periode waarin het besef dat de gemeentelijke huisvestingsnormen omhoog moeten groeit. Dat de gemeentelijke normen (te) laag zijn blijkt wel uit het hierbij gevoegde overzicht. Het is belangrijk te achterhalen wat de oorzaak is van de toenemende verschillen tussen inkomsten en uitgaven. Al langer bestaat het vermoeden dat de prijsindex die wordt gehanteerd voor de vaststelling van de huisvestingsnormen zich anders ontwikkelt dan via van het gemeentefonds.

De PO-Raad zal hierover in overleg treden met de VNG en het ministerie van BZK.

 

Hieronder vindt u ter illustratie van de uitgaven voor huisvesting een tabel waar de uitgaven per vierkante meter voor verschillende soorten gebouwen op een rijtje zijn gezet.

 

Investeringskosten Nieuwbouw  Euro/m2 bruto vloeroppervlak 
 Kantoren sober

 2000

 Rijkskantoren

 3200

 Verpleeghuizen

 2100

 Ziekenhuizen

 3300

 Gevangenissen

 2500

 Norm V0-schoolgebouwen

 1300

 Norm PO-schoolgebouwen

 1400

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën