Minister ontkent financiële tekorten scholen

Hoewel uit een inventarisatie van de PO-Raad onder haar leden blijkt dat scholen in 2010 beduidend minder geld op hun rekening kregen dan in 2009, zei minister Van Bijsterveldt tijdens het debat in de Tweede Kamer donderdagochtend 15 september dat er ‘slechts’ 2% bezuinigd wordt. Ze geeft aan zich niet te herkennen in de geluiden uit het onderwijsveld, waarin schoolbestuurders aangeven hun uitgavenpatroon fors te moeten bijstellen en soms zelfs personeel te moeten ontslaan. Wel erkende de minister dat de overhead in het primair onderwijs erg laag is en dat de recente bezuiniging op Bestuur en Management onverstandig was.

Het onderwijs heeft te maken met veel verschillende geldstromen: overheidsbekostiging, projectsubsidies, éénmalige bijdragen, gemeentelijke subsidies, et cetera. Als de minister weerspreekt dat er meer dan ‘slechts’ 2 procent bezuinigd wordt, heeft ze het over haar eigen politieke perspectief. Maar voor een schoolbestuur is de dagelijkse werkelijkheid een stuk ingewikkelder. Doordat op vele posten wordt bezuinigd en de kosten zijn gestegen zonder dat hier een stijgende vergoeding tegenover staat (van gasrekening tot pensioenpremie), heeft een school met een veel grotere teruggang in inkomsten te maken dan waar de minister over spreekt. Dit blijkt ook duidelijk uit een recente peiling onder leden van de PO-Raad: veel besturen hebben moeite om de begroting sluitend te krijgen, zeker als zij dezelfde onderwijskwaliteit willen blijven leveren. Minister Van Bijsterveldt zei in de Tweede Kamer tijdens het debat over de financiële positie van het primair onderwijs echter dat dit niet kan voortkomen uit de bezuinigingen, maar dat het te wijten is aan onkunde bij schoolbesturen op het gebied van financieel management. Met deze uitspraak diskwalificeert de minister een groot deel van het onderwijsveld.

De PO-Raad heeft recentelijk bij haar leden de jaarcijfers over 2010 opgevraagd. De minister gebruikt deze cijfers pas als ze officieel door DUO/CFI naar buiten worden gebracht, eind 2011. Nu baseert de minister zich nog op de bij haar officieel bekende cijfers. Deze hebben betrekking op de jaren 2006 – 2009. Naar aanleiding van een eerdere discussie over de ongunstige financiële positie waarin het primair onderwijs zich zo langzamerhand bevindt, heeft de PO-Raad de huidige situatie in kaart gebracht voor de minister. Hierbij zijn de diverse, soms grote en soms kleinere, bezuinigingen onder elkaar gezet. Ook uit onderzoek van het CPS blijkt dat de cumulatie in het totaal ongeveer 12 procent bedraagt. De minister houdt echter vast aan haar overtuiging dat er alleen op bestuur & management en op de groeiregeling is bezuinigd. En, zo zei ze donderdagochtend opnieuw, dit is een bezuiniging van het vorige kabinet en betreft slechts 2% van de bekostiging van basisscholen.

De minister achtte het wel noodzakelijk om toch ook in de bres te springen voor het Bestuur en Management in het primair onderwijs. De keuze om indertijd het volledige budget voor bestuur en management te bezuinigen heeft volgens haar onterecht het beeld opgeroepen dat daar geld te halen viel. Dit doet geen recht aan het goed werk dat door bestuur en management wordt verricht. De minister riep haar collega-politici op om te stoppen met het “bashen” van Bestuur en Management. Andere sectoren konden wat haar betreft nog een puntje zuigen aan het percentage overhead binnen het primair onderwijs.

Wat betreft de professionaliteit van de besturen in het primair onderwijs gaf de minister aan te willen investeren in financiële deskundigheid. Eén van de projecten waar de minster op doelde was het project “Eerst kiezen, dan delen”,dat onder regie van de PO-Raad wordt georganiseerd. Ook komen er ‘vliegende brigades’ om de financiële positie van de circa 25 schoolbesturen die er financieel zeer zwak voor staan op orde te brengen en komt er een monitor die de uitgaven en financiële positie van de schoolbesturen in kaart brengt. Tenslotte gaat er geïnvesteerd worden in de financiële deskundigheid van schoolbesturen die te maken hebben met krimpende leerlingaantallen, kondigde de minister aan. De PO-Raad kan zich uitstekend vinden in verdere professionalisering van het onderwijsveld: er moet altijd geprobeerd worden jezelf te verbeteren. Dat lukt onderwijsinhoudelijk, op het gebied van opbrengstgericht werken en de resultaten op taal en rekenen. En dat kan ook bij financieel management.

 

Laatst gewijzigd: 
maandag 12 december 2011

Trefwoorden

Nieuwscategorieën