Minister verlengt conciergeregeling; kort toch op budget

Hoewel de PO-Raad blij is dat de conciërgeregeling, een loonkostensubsidie voor het aanstellen van conciërges, wordt verlengd, is de PO-Raad niet tevreden over de verdere uitwerking. Er wordt namelijk toch bezuinigd op de loonkostensubsidie voor schoolbesturen die nu deelnemen aan de regeling. De PO-Raad vraagt zich af hoe deze bezuiniging op de loonkostensubsidie zich verhoudt tot de afspraak in het convenant Leerkracht om structureel te investeren in ondersteunend personeel. Daarnaast vindt de PO-Raad het op zijn minst ongelukkig dat schoolbesturen nu pas, begin mei, worden geïnformeerd en door het korten op de budgetten waarschijnlijk toch al met ingang van schooljaar 2011-2012 conciërges in het RDDF moeten plaatsen.

De PO-Raad heeft meerdere malen aan de minister gevraagd om snel duidelijkheid te verschaffen over de conciërgeregeling. De huidige conciërgeregeling loopt namelijk op 1 augustus 2012 af. In het convenant Leerkracht is toegezegd dat de middelen voor ondersteuning structureel beschikbaar blijven. Wel zou worden bezien hoe deze middelen, in de periode na afloop van deze regeling, beschikbaar zouden worden gesteld aan de scholen die nu een subsidie ontvangen. De PO-Raad heeft steeds op duidelijkheid aangedrongen, omdat anders schoolbesturen genoodzaakt zouden kunnen zijn om conciërges per 1 augustus 2011 in het RDDF te plaatsen.

De minister heeft op 4 mei jl. een brief aan de schoolbesturen gestuurd. Deze brief bevat goed en slecht nieuws voor de betreffende schoolbesturen. De minister kondigt namelijk aan de conciërgeregeling te verlengen tot 1-8-2015. Daarna wil zij de middelen versleutelen in de lumpsum (vast bedrag voor iedere basisschool). Daarmee zou volgens de berekeningen van het ministerie voor elke school drie dagdelen (0,3 fte) formatie conciërges beschikbaar komen (nu twee dagdelen). De huidige subsidieregeling vervalt dan, maar schoolbesturen die hiervan gebruik maken krijgen meer tijd om hier op te anticiperen.

Maar: tegelijkertijd kondigt de minister ook een verlaging van het subsidiebudget aan. Na deze verlaging is het beschikbare budget nog maar € 19,4 miljoen. Dit betekent in concreto dat het beschikbare budget per school met 17% daalt. De minister vraagt de schoolbesturen om hiermee in de bedrijfsvoering rekening mee te houden. Niet uitgesloten is daarom dat schoolbesturen, ondanks de verlenging van de regeling, toch genoodzaakt zijn personeel per 1 augustus 2011 in het RDDF te plaatsen.

 

 

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 13 december 2011

Nieuwscategorieën