Ministerraad stemt in met Fusietoets

Scholen en schoolbesturen die willen fuseren moeten laten zien dat dit ook echt nodig is. De minister ziet de fusietoets als middel om meer grip te krijgen op de schaalvergroting in het onderwijs. Direct belanghebbenden zoals studenten, docenten en ouders moeten het ermee eens zijn en uiteindelijk geeft de minister een definitief oordeel over de fusie. Met de instemming van de ministerraad met het wetsvoorstel is een definitieve invoering van de fusietoets een stap dichterbij gekomen.

Standpunt PO-Raad
De PO-Raad is van mening dat een fusietoets geen oplossing biedt voor de vraagstukken in het primair onderwijs. Eind vorig jaar heeft de PO-Raad dan ook aan de politiek kenbaar gemaakt wat de bezwaren zijn. In een brief aan de vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft de PO-Raad deze bezwaren toegelicht. Klik hier voor de brief (PDF)>>

Fusie-effectrapportage
Onderwijsinstellingen die willen fuseren moeten een fusie-effectrapportage (FER) opstellen. Als het medezeggenschapsorgaan van de instelling het eens is met het fusievoornemen, wordt dit aan de minister voorgelegd.

Fusies in het primair onderwijs
In het primair onderwijs is de fusietoets alleen nodig als door de samensmelting een school ontstaat met meer dan vijfhonderd leerlingen of een bestuur waar meer dan tien scholen onder vallen. Wel is in het primair onderwijs altijd een FER vereist. Onderwijsinstellingen die zich onttrekken aan de fusietoets kunnen in het uiterste geval hun bekostiging kwijtraken.
Bron: Ministerie van OC en W

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën