Modernisering Vervangingsfonds stap in de goede richting

Het bestuur van het Vervangingsfonds heeft vorige week besluiten genomen over een verandering van het reglement. De PO-Raad is van mening dat deze modernisering een stap in de goede richting is. Grote schoolbesturen krijgen de mogelijkheid om eigenrisicodrager te worden voor verzuim- en vervangingskosten. De PO-Raad is hier blij mee en ziet deze wijziging als stap richting afschaffing van de verplichte aansluiting van schoolbesturen bij het Vervangingsfonds.

Wijziging reglement

Voor schoolbesturen met een lumpsum van 20 miljoen euro of meer wordt de bestaande mogelijkheid om eigenrisicodrager te worden voor het ziekteverzuim in het eerste ziektejaar per 1 augustus 2013 uitgebreid naar alle verlofvormen (tweede ziektejaar en rechtspositioneel verlof). Alleen voor het vakbondsverlof kunnen deze schoolbesturen geen eigenrisicodrager worden. Ook schoolbesturen in een samenwerkingsverband die gezamenlijk groter zijn dan 20 miljoen, komen in principe in aanmerking voor eigenrisicodragerschap.

Voor schoolbesturen die na 1 augustus 2013 geen eigenrisicodrager zijn wordt het reglement vereenvoudigd en het bonus-malussysteem verbeterd. Ook wordt gestudeerd op de mogelijkheid om voor deze schoolbesturen keuzemogelijkheden te bieden ten aanzien van eigenrisicodragerschap.

Ten slotte zal het bestuur van het VF in samenwerking met het Participatiefonds naar aanleiding van ontwikkelingen op de arbeidsmarkt nadenken over een regionale aanpak van vervanging en voorkomen van werkloosheid.

Zienswijze PO-Raad

De PO-Raad juicht het toe dat voor een aanzienlijk deel van de schoolbesturen eigenrisicodragerschap mogelijk wordt. Op die manier kunnen schoolbesturen beter invulling geven aan hun verantwoordelijkheid voor het beperken van (de kosten van) verzuim. De PO-Raad vindt het wel jammer dat de keuze voor eigenrisicodragerschap niet voor ieder schoolbestuur ten principale bij het schoolbestuur ligt. Kleinere schoolbesturen kunnen nog steeds niet zelf kiezen. Daarbij merken we op dat de PO-Raad heeft aangetoond dat er goed passend aanbod is op de markt voor verzuimverzekeringen. De PO-Raad zal een aanbod doen aan schoolbesturen.

De PO-Raad ziet dit nadrukkelijk als eerste stap richting afschaffing van de verplichte aansluiting. Dan en dan alleen ligt de verantwoordelijkheid voor verzuim en vervanging volledig waar hij moet liggen, namelijk bij de schoolbesturen. De PO-Raad ziet de besluiten van het VF dan ook als ondersteuning voor de minister om de stappen richting afschaffing van de verplichte aansluiting met voortvarendheid door te zetten.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 11 oktober 2012

Nieuwscategorieën