Mogelijk einde aan verplichte aansluiting Vervangingsfonds

Staatssecretaris Sander Dekker wil bekijken of schoolbesturen zich niet langer verplicht hoeven aan te sluiten bij het Vervangingsfonds. Dit is namelijk duur en door deze verplichting hebben schoolbesturen geen baat bij een actief verzuimbeleid. Dekker wil voor het einde van het jaar komen tot een oplossing hiervoor. Hij zoekt daarbij speciaal ook naar manieren om te voorkomen dat kleine schoolbesturen dan opeens voor onevenredig hoge kosten komen te staan.

Dekker zegde dit woensdag toe in een debat in de Tweede Kamer. Die sprak de hele dag over governance in het onderwijs. Een belangrijk onderwerp, waar de sector primair onderwijs hard aan werkt. De PO-Raad heeft hier onlangs ook uitgebreid met de Tweede Kamer over gesproken. De PO-Raad maakte zich tijdens dat gesprek en ook al eerder hard voor het afschaffen van de verplichte aansluiting bij het Vervangingsfonds. Ze is blij dat Dekker daar gehoor aan lijkt te geven.

In het gesprek met de Kamer gaf Simone Walvisch, vicevoorzitter van de PO-Raad, aan dat de leden van de PO-Raad geen vrijblijvendheid willen als het gaat om goed bestuur, maar wel de ruimte nodig hebben om dit goed te regelen. Een mogelijkheid is een monitor in het leven te roepen waarmee wordt gecontroleerd of besturen zich ook aan de Code Goed Bestuur houden, de code die zij zelf in 2010 opstelden en die een goed bestuur zou moeten naleven.

VVD-Kamerlid Pieter Duisenberg liet in het debat van woensdag weten dat hij zich hierin kon vinden. Minister Jet Bussemaker schaarde zich daarachter. Als de sector hun code goed monitort, kan het toezicht door OCW worden verminderd, gaf ze aan.

Medezeggenschap

PvdA-Kamerlid Tanja Jadnanansing zei blij te zijn dat de sectoren primair onderwijs en voortgezet onderwijs de samen met de ouderorganisaties en de vakbonden een gezamenlijke ‘medezeggenschapsagenda’ hebben opgesteld. Staatssecretaris Dekker wil kijken of hij die (financieel) kan ondersteunen.

D66 en SP lieten nogmaals weten instemmingsrecht te willen voor de medezeggenschapsraden op de hoofdlijnen van de begroting van de school. De PO-Raad is hier fel op tegen. Dit maakt de medezeggenschapsraden namelijk medeverantwoordelijk voor de begroting, waardoor ze hun schoolbestuur niet meer onafhankelijk kunnen controleren. Minister Bussemaker heeft al eerder aangegeven dat er in haar ogen al voldoende mogelijkheden zijn voor medezeggenschapsraden. Zo hebben zij adviesrecht over de meerjarenbegroting. Desondanks zegde ze toe dit onderwerp mee te nemen bij de internetconsultatie over het wetsvoorstel versterking bestuurskracht dat in de maak is.

Het CDA wil een enquêterecht voor medezeggenschap en diende daartoe een motie in. Dekker gaf aan dit een te duur en zwaar middel te vinden. Er zijn andere manieren om binnen de medezeggenschap in het onderwijs hetzelfde te bereiken, zei hij. Ook wil het CDA dat de Inspectie van het Onderwijs standaard gesprekken voert met de gmr, de medezeggenschapsraad op bestuursniveau. De staatssecretaris wil dit punt meenemen in het debat dat binnenkort gevoerd gaat worden over de toekomst van het toezicht.

Wetsvoorstel bestuurskracht

De bewindspersonen gaven verder een uitgebreide toelichting op de huidige stand van zaken. Onder andere is er een wetsvoorstel Versterking bestuurskracht in de maak. Deze wordt in november naar de Tweede Kamer gestuurd. De komende weken zal dit wetsvoorstel de internetconsultatie in gaan. Hierin worden ook een aantal wetswijzigingen voor de Wet op de medezeggenschap op scholen meegenomen.

Met die aanpassingen is de wet- en regelgeving behoorlijk op orde, gaven de bewindslieden aan. Zij willen niet veel meer regels maken, maar stellen dat vooral de huidige regels in de praktijk meer handen en voeten moeten krijgen.

De Tweede Kamer stemt op donderdag 24 april over de ingediende moties.

Laatst gewijzigd: 
woensdag 23 april 2014

Nieuwscategorieën