Monitor Ouderbetrokkenheid: 'Ondersteuning thuis belangrijkste vorm ouderbetrokkenheid'

Driekwart van de schooldirecteuren vindt het belangrijk dat ouders hun kind ondersteunen bij school, bijvoorbeeld door belangstelling te tonen voor wat er op school gebeurt, samen te praten over wat kinderen leren, door voor te lezen of te helpen bij het huiswerk. Steeds meer basisscholen geven ouders ook informatie over hoe zij hun eigen kind kunnen ondersteunen bij de schoolontwikkeling. Wel geeft meer dan de helft van de ouders aan dat de school nog meer zou kunnen doen om hen bij de school en het leren van hun kind te betrekken. Dit blijkt uit onderzoek onder ouders en schoolleiders in het primair onderwijs, dat de onderzoeksbureaus Ecorys en Oberon in opdracht van het ministerie van OCW onlangs uitvoerden.

PO-Raad

Ouders zijn de belangrijkste partners van de school, zij hebben de meeste kennis van het kind en hebben ook veel belang in goed onderwijs voor hun kind (In tien jaar naar de top, 2010). Een goede relatie tussen school en ouders is van belang om uiteindelijk samen betere voorwaarden te scheppen voor de ontwikkeling en het leren van kinderen, op school en thuis. In het bestuursakkoord van de PO-Raad en de bewindslieden van het ministerie van OCW is afgesproken dat scholen ouders stimuleren om ook thuis activiteiten te ondernemen die bijdragen aan het leerproces van hun kinderen. Dit sluit goed aan bij het belang van partnerschap tussen ouders en school in de ontwikkeling en het leren van kinderen.

Programma 'Ouders en school samen' (Ministerie OCW)

Een groot aantal scholen is actief bezig met het thema ouderbetrokkenheid. Toch geven veel scholen aan het lastig te vinden om daar goed invulling aan te geven. Met het programma 'Ouders en school samen' wil minister van Bijsterveldt ouders en scholen op weg helpen om de samenwerking verder vorm te geven, bijvoorbeeld door een betere uitwisseling van goede voorbeelden tussen scholen en ouders. Goede voorbeelden en praktische hulpmiddelen zijn te vinden op een speciale Facebookpagina en website van het programma 'Ouders en school samen'. Uw goede voorbeeld aanmelden voor een praktijkbeschrijving op de websites www.oudersenschoolsamen.nl en www.leraar24.nl? Kijk hier (WORD).

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 5 juni 2012

Nieuwscategorieën