Motie Elias- Van Gent overbodig; onderwijssector neemt al verantwoordelijkheid

De Tweede Kamer heeft onlangs een motie aangenomen van Elias en Van Gent. Hierin wordt aangegeven dat van het bestuur en het intern toezicht financiële deskundigheid en goed financieel management verwacht mogen worden. Ook staat hierin dat het financieel management in het onderwijs verbeterd moet worden. Wellicht ten overvloede: dat vindt de PO-sector zelf ook. De sector is dan ook hard bezig met het verbeteren van het financieel management. De PO-Raad vraagt de politiek de sector hier wel enige tijd te gunnen de verbeteringen door te voeren.

Uit het evaluatierapport "Lumpsum in de praktijk" blijkt dat het primair onderwijs sinds de invoering van lumpsumfinanciering flinke stappen heeft gezet in het ontwikkelen van het financieel management. De focus lag hierbij met name op het op orde krijgen van de financiële beheersing, omdat goed zicht hebben op de financiën een belangrijke voorwaarde is voor het verantwoord omgaan met lumpsumfinanciering. Lumpsum is echter vooral bedoeld om schoolbesturen meer vrijheid te geven de beschikbare middelen gerichter in te zetten voor het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Uit de recente onderzoeken blijkt dat lumpsum niet altijd heeft geleid tot het maken van andere keuzes, om de onderwijskwaliteit te verbeteren.

Schoolbesturen in het PO zijn zich er van bewust dat ze op het gebied van financieel management nog een aantal slagen te maken hebben. Zij zijn dan ook hard bezig zich ook op dit punt te professionaliseren. Met het project "Eerst kiezen, dan delen" (EKDD) wil de PO-Raad deze professionalisering ondersteunen. Bij EKDD staan twee vragen centraal:

  • wat is goed financieel management en hoe kan goed financieel management binnen de schoolorganisatie nog meer een bijdrage leveren aan het realiseren van onderwijsdoelstellingen?
  • welke competenties en deskundigheden vraagt goed financieel management van de verschillende geledingen binnen de onderwijsinstelling?

In september 2011 is het startschot gegeven voor EKDD. Dit project loopt door tot en met 2013. Met het ontwikkelen van deskundigheidsprofielen, het organiseren van scholing, good practices, tools en informatiebrochures, werkboeken en werkconferenties , richt EKKD zich op het versterken van de koppeling tussen middelen en beleid in de planning en control cyclus, waarbij:

  • Op basis van een gedegen interne discussie, heldere doelstellingen worden geformuleerd en deze doelstellingen worden uitzet in een tijdspad.
  • Deze doelen worden vertaald in een noodzakelijke middeleninzet die vervolgens wordt opgenomen in een begroting met meerjarig perspectief.
  • Deze begroting wordt vertaald in budgetten en dat deze budgetuitputting en de bereikte onderwijsresultaten zichtbaar worden gemaakt in de tussentijdse rapportages.
  • In het jaarverslag vervolgens helder en overzichtelijk verantwoording afgelegd wordt over, de middeleninzet en de bereikte dan wel niet bereikte resultaten en welke rol het vermogen speelt bij het bereiken van onderwijsdoelstellingen.

Naast EKDD wordt door de PO-Raad ook een aanbod ontwikkeld om schoolbesturen die financiële problemen hebben, te ondersteunen bij het weer op orde krijgen van de financiën. De PO-Raad is van mening dat de sector de verantwoordelijkheid al genomen heeft om het financieel management te verbeteren en dat nader ingrijpen van de wetgever op dit punt dan ook niet logisch of noodzakelijk is.

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 19 juni 2012

Nieuwscategorieën