Motie over bekostiging op locatieniveau onzinnig plan, motie over passend onderwijs gaat niet ver genoeg

Tijdens de behandeling van de onderwijsbegroting op woensdag 10 en donderdag 11 november zijn bijna 30 moties ingediend. In één daarvan, motie 19, wordt gepleit de rijkssubsidie voortaan rechtstreeks aan de schoolvestiging uit te keren. Los van de juridische obstakels, is dit ook inhoudelijk niet wenselijk, aldus de PO-Raad. Hoewel ook de minister de motie ontraadde, is deze wel aangenomen.

Het argument voor de motie is dat scholen zoveel mogelijk zeggenschap moeten krijgen over de wijze waarop het geld wordt besteed. Volgens de PO-Raad spreekt uit de motie een gebrek aan kennis van de situatie in het Primair Onderwijs. De bekostiging wordt berekend op school(locatie)niveau en die berekening is inzichtelijk voor alle scholen en medezeggenschapsraden. De (G)MR heeft door de WMS, de wet medezeggenschap scholen, ook adviesrecht op begrotingsaangelegenheden. In de praktijk vindt het gesprek al plaats over de wenselijkheid en de noodzaak om sommige zaken bovenschools te regelen, zodat er doelmatiger met het geld omgegaan kan worden.

Pilot
In de motie wordt gevraag een pilot te starten, waarbinnen deze vorm van financiering uitgeprobeerd kan worden. Wat zou de diepere bedoeling zijn van de pilot? Om alles wat bovenschools wordt georganiseerd, onmogelijk te maken? Dat zou tot een enorme verhoging leiden van de werkdruk van schoolleiders die nu nog ondersteund worden door een (klein) centraal bureau. Op de situatie bij 566 éénpitters na worden in de praktijk enkele (bestuurlijke) functies bovenschools georganiseerd; de werkgeversfunctie, de financiële functie en het verantwoording afleggen over de kwaliteit van het onderwijs.

Samenwerking
Scholen werken binnen een bestuur samen om kosten te besparen, efficiënter met de middelen om te gaan en om niet alles zelf te hoeven regelen, et cetera. Op bovenschools niveau kan gezamenlijk personeelsbeleid gevoerd worden, bijvoorbeeld in verband met ziektevervanging. Ook kunnen zorgmedewerkers, remedial teachers en andere vak(leer)krachten aangetrokken worden en de kosten opgevangen worden door meerdere de scholen. Maar ook bijvoorbeeld overleg met de gemeente over (ver)bouwplannen, reageren op krimp, een ICT-netwerk aanleggen en onderhouden, et cetera kan door een specialist gedaan worden. Dit alles op schoolniveau beleggen betekent dat de schoolleider van al deze markten thuis zou moeten zijn of op schoolniveau iemand moet inhuren. Het eerste is ondoenlijk, het tweede enorm duur. Ook moeten scholen, als zij zelfstandig gefinancierd gaan worden, zelf een risicoreserve aanhouden, zonder dat zij de (financiële) risico’s kunnen delen. Hierdoor gaat geldt onttrokken worden aan het primaire (onderwijs)proces, om ‘op de bank’ te zetten: een onwenselijke ontwikkeling.

De Tweede Kamerleden zouden zich (terecht) verdringen voor de interruptiemicrofoon, om al deze nadelen aan de kaak te stellen. En omdat de mensen in het onderwijs zich dit ook realiseren, werken zij al samen om bovengenoemde nadelen te ondervangen: binnen een bestuur.

Passend onderwijs: moties 22 en 33
Een andere opvallende motie was motie 33, in samenhang met motie 22. Beiden gaan over de bezuinigingen op Passend onderwijs en beiden pleiten voor onderzoek naar de consequenties van de bezuinigingen. Het verschil is dat motie 33 een opschortende werking heeft: gevraagd wordt de bezuiniging te schrappen als uit onderzoek blijkt dat deze te grote consequenties zou hebben voor de kwaliteit van het onderwijs. In de strekking van deze motie is overigens duidelijk de invloed van de beleidsafdeling van de PO-Raad terug te lezen. Daags voor de begrotingsbehandeling voerden beleidsmedewerkers van de PO-Raad nog gesprekken met een aantal politici en partijmedewerkers. Tijdens het debat op de dinsdag voorafgaand aan de begrotingsbehandeling kondigde Joël Voordewind deze motie al aan. Deze motie zou echter de aangekondigde bezuiniging teniet kunnen doen. Kathleen Ferrier, CDA, hielp de minister door een aangepaste motie in te dienen; motie 33. Hierin wordt wel gepleit voor een onderzoek naar de consequenties van de bezuinigingen, maar hier worden geen voorwaarden aan verbonden.

Een overzicht van alle moties en hoe daarover gestemd is, vindt u hier.

 

Naar dossier Passend onderwijs >>
Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën