Nauwkeurige raming kosten Functiemix PO

De kosten van de functiemix zijn lastig vast te stellen. Bovendien zijn die kosten sterk aan verandering onderhevig door het gefaseerde karakter waarmee de functiemix wordt ingevoerd. De kosten nemen bovendien van jaar tot jaar toe.

Om toch scherp zicht te hebben op die kosten is dit voorjaar al een instrument daarvoor uitgebracht. Inmiddels zijn enkele veranderingen opgetreden die reden waren voor het maken van een update. Deze update is nu gereed en berekent nauwkeurig de kosten van de functiemix op basis van de actuele bekostigingsbedragen.

De wijzigingen die in deze versie zijn doorgevoerd betreffen met name:

  • De salaristabellen per 1 januari 2011 wordt nu voor de betreffende schooljaren gehanteerd waarbij het schooljaar 2010-2011 deels gebaseerd wordt op de salaristabellen voor 2010 en deels op die van 2011.
  • Het is nu mogelijk rekening te houden met de raming van het aantal fte OP dat de komende jaren aan de orde zal zijn bij het bestuur.
  • Ook is het nu mogelijk de raming op te nemen van het aantal leerlingen op 1 oktober van de komende jaren dat bepalend is voor de bekostiging voor de scholjaren t/m 2014-2015. Dit is de periode waarvoor de normen gelden voor de bepaling van de omvang van de functiemix.
  • In verband met de inkorting van de lerarenschalen van 16 naar 15 regels per 1 januari 2011 is de verhoudingstabel iets aangepast.
  • De feitelijke GPL die voor een bestuur geldt kan nu worden gehanteerd in plaats van de Bestuurs-GPL of de landelijke GPL.

 Meer achtergronden over de functiemix, de bekostiging ervan en de kosten van de functiemix zijn te achterhalen in de Brochure Functiemix PO die bij de PO-Raad zowel digitaal als in drukte verkrijgen is. Daarin wordt ook nader ingegaan op de wijze van inschaling die met de vakbonden is afgesproken en de kosten die met die toeslagen samenhangen.

Naar de instrumenten in de Toolbox >>

Voor nadere informatie:

Marlies van den Bel
Edwin van Bokhoven 
Reinier Goedhart

 

Laatst gewijzigd: 
maandag 12 december 2011

Nieuwscategorieën