Nederlandse leerlingen scoren goed

De PO-Raad is positief over de resultaten van de internationale onderzoeken naar taal, rekenen en natuuronderwijs (PIRLS en TIMSS). De Nederlandse leerlingen scoren goed. Het primair onderwijs heeft echter hogere ambities. Kete Kervezee: "De positieve veranderingen die de laatste jaren in de scholen plaatsvinden, zie ik nog niet terug in deze resultaten, maar de neergaande lijn van de afgelopen jaren is in elk geval gestopt. Dat maakt het reëel te verwachten dat de komende jaren de resultaten gaan verbeteren. Daarom moeten we nu doorgaan."

Trendwijziging

Nederlandse leerlingen hebben in de internationale studies goed gepresteerd. Nadat de scores voor taal en rekenen tot 2006/2007 licht waren gedaald, zien we nu een wijziging in die trend. Ten opzichte van 2006/2007 zijn de scores op vergelijkbaar niveau gebleven. De score voor natuuronderwijs is zelfs significant toegenomen. Wel heeft Nederland relatief weinig excellerende leerlingen. Daar kunnen we de meeste winst behalen.

Goed leerklimaat

Over het algemeen zijn de Nederlandse leerlingen, leraren en schoolleiders volgens het onderzoek positief over het leerklimaat en de veiligheid op school. Leraren zijn over het algemeen zeer tevreden over de uitoefening van hun beroep en ervaren het leraarschap als belangrijk werk. Daarnaast ervaren ze weinig ernstige knelpunten in hun onderwijs. Daarmee hebben we de afgelopen jaren een basis gecreëerd om verdere verbeteringen te realiseren.

Verbetertrajecten

In de onderzoeken zien we op dit moment nog niet de resultaten terug zoals die wel zichtbaar waren in de onderzoeken rond de verbetertrajecten, die de PO-Raad heeft uitgevoerd. Daar zagen we significante verbeteringen op verschillende terreinen van taal en rekenen. De PO-Raad wil dat we vooral op de ingeslagen weg verder gaan, zodat we het onderwijs verder versterken. In de verantwoording kunnen de schoolbesturen dan laten zien dat de resultaten verder verbeteren. Daaraan zullen de lopende trajecten voor excellente leerlingen zeker ook hun bijdragen leveren.

Hoge prioriteit

Het primair onderwijs heeft de ambities om internationaal in de top-5 mee te draaien. Dat is op dit moment niet het geval. Doordat er meer landen meedoen aan de onderzoeken en andere landen beter zijn gaan presteren, daalt Nederland op de ranglijst, maar we presteren nog steeds in de top-10 (gelijk met andere landen, die niet significant beter of slechter scoren). Kete Kervezee: "Wij vinden het een goede zaak als de politiek een hoge prioriteit geeft aan investeringen in de professionaliteit van het onderwijs. Scholen en schoolbesturen moeten de ruimte en het vertrouwen krijgen om het onderwijs in Nederland van goed naar excellent te brengen, zodat de leerlingen het beste onderwijs krijgen en Nederland weer hoger op de ranglijst komt."

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 december 2012

Nieuwscategorieën