Nieuw Convenant sponsoring

Op 19 februari is het Convenant “Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring” ondertekend door de alle deelnemende partijen. De PO-Raad is ervan overtuigd dat met dit nieuwe convenant maatschappelijk en onderwijs-inhoudelijk verantwoorde kaders geboden worden bij het sluiten van sponsorovereenkomsten tussen schoolbesturen en het bedrijfsleven.

De deelnemende partijen vertegenwoordigen de overheid, het onderwijs, het bedrijfsleven, ouderverenigingen en scholieren. Kete Kervezee, voorzitter van de PO-Raad, tekende het convenant namens het primair onderwijs.

Uitgangspunt voor het convenant is een voortzetting van het vorige convenant met een aantal herzieningen om in te spelen op de ontwikkelingen in het onderwijs en de maatschappij. Het betreft de volgende ontwikkelingen:

  1. De bestaande regels worden nog onvoldoende nageleefd;
    De medezeggenschapsraad is niet altijd betrokken bij de besluitvorming over sponsoring. Leerkrachten, ouders en leerlingen worden niet altijd geïnformeerd over het feit dat de school gebruikmaakt van sponsoring. Ook is het vaak niet bekend dat er een klachtencommissie bestaat. Om dit probleem op te lossen gaat de PO-Raad haar leden hierover informeren. De inspectie van het onderwijs voert in 2009/2010 onderzoek uit naar de naleving van de wettelijke bepalingen ten aanzien van sponsoring.
  2. Een toenemende samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven, met name in het vmbo;
    Doordat het vmbo steeds meer praktijkgericht werkt, ontstaan er steeds hechtere relaties met het bedrijfsleven. Deze praktijkgerichtheid is in principe goed voor het onderwijs. Er moet echter voor gewaakt worden dat scholen onder invloed van deze hechte relaties wel altijd de kwaliteit van het onderwijs als hoogste prioriteit hebben, en niet de sponsoring.
  3. Een toename van het aantal kinderen met overgewicht.
    Het aantal volwassenen en kinderen met (ernstig) overgewicht neemt toe. Inmiddels heeft ruim 15% van de kinderen last van overgewicht. Het nieuwe convenant moedigt scholen en bedrijven aan om bij sponsorovereenkomsten een gezonde leefstijl centraal te stellen.

Klik hier voor de volledige tekst van het Convenant “Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring”. Rond 5 maart zal het convenant gepubliceerd wordt in de staatscourant.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 5 februari 2015

Nieuwscategorieën