Nieuw: online model ondersteuningsplan passend onderwijs

De PO-Raad biedt samenwerkingsverbanden een online model aan waarmee ze hun ondersteuningsplan kunnen maken. Dit model geeft in één oogopslag weer welke onderwerpen in het ondersteuningsplan aan de orde moeten komen. Samenwerkingsverbanden zijn wettelijk verplicht een dergelijk plan te maken.  

In dit beleidsdocument beschrijven zij hun koers en inrichting, oftewel: hoe en met welke partners het samenwerkingsverband passend onderwijs gaat realiseren. Het ondersteuningsplan betreft een beleidsplan op hoofdlijnen. Nog niet alle beleidspijlers zullen volledig uitgewerkt kunnen zijn. Wel geeft het samenwerkingsverband in dit eerste ondersteuningsplan aan:

  • op welke wijze de zorg voor leerlingen die op 1 augustus 2014 ondersteuning nodig hebben, wordt gerealiseerd, en
  • op welke wijze en in welke fasering de verdere invoering en doorontwikkeling van passend onderwijs plaats gaat vinden.

Op de tweedaagse Passend Onderwijs (3 en 4 oktober 2013) worden deze handzame vuistregels voor het schrijven van het eerste ondersteuningsplan gepresenteerd en verder toegelicht. Samenwerkingsverbanden kunnen zo op overzichtelijke wijze aan de slag met het ondersteuningsplan.

Lees hier verder

Laatst gewijzigd: 
woensdag 25 september 2013

Nieuwscategorieën