Nieuwe handreiking uit over Passend onderwijs en de herziening van de AWBZ

Er zijn kinderen en jongeren met ernstige beperkingen die, om onderwijs te kunnen volgen, aanvullende zorg op school nodig hebben, zoals verpleging of begeleiding. De onderwijsbekostiging blijkt niet altijd toereikend om dat te realiseren en is daar bovendien niet voor bedoeld. Deze leerlingen ontvangen nu op basis van een AWBZ-indicatie begeleiding, persoonlijke verzorging of verpleging op school.

De organisatie en bekostiging van onderwijs én zorg verandert door de Wet passend onderwijs en de herziening van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Met deze handreiking worden scholen, schoolbesturen, samenwerkingsverbanden en gemeenten geïnformeerd over de wijzigingen in organisatie en bekostiging, het tijdpad van deze wijzigingen en de stappen die zij kunnen zetten om de combinatie van onderwijsondersteuning en zorg te realiseren, die voor deze specifieke groep leerlingen nodig is.

Ter ondersteuning brengen PO-Raad, VO-raad, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), en de ministeries van VWS en OCW deze handreiking uit. Daar de komende maanden de uitwerking van de herziening AWBZ nog verder wordt uitgewerkt, komt er in de loop van 2014 een update van deze handreiking beschikbaar. In een volgende versie zal ook worden ingegaan op de combinatie van onderwijsondersteuning en zorg voor leerlingen in een residentiële setting (bijvoorbeeld een justitiële jeugdinrichting, psychiatrische setting of een revalidatiecentrum).

Voor ondersteuning op dit onderwerp kan contact worden opgenomen met de projectleiding passend onderwijs per mail via herzieningAWBZ@ondersteuning passendonderwijs.nl of telefonisch op 033 - 204 02 00. Ook kunt u terecht bij de VNG via mailadres OTD@VNG.nl of telefoonnummer 070 – 373 84 63.

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 1 april 2014

Nieuwscategorieën