Nieuwe samenstelling bestuur Vervangingsfonds en Participatiefonds

Op voordracht van de PO-Raad zijn per 1 april aanstaande vier bestuursleden benoemd in het bestuur van de Stichting Vervangingsfonds en de Stichting Participatiefonds. Deze vier bestuursleden zijn:

  • Herbert Hoedemakers, algemeen directeur van de Stichting Triade, Geleen;
  • Harry Gerichhausen, bestuurder stichting ZML Twente/Oost Gelderland, Borne;
  • Eric van Dorp, bestuurder Stichting openbaar Primair Onderwijs, Utrecht;
  • Edwin van Bokhoven, beleidsadviseur bij de PO-Raad, Utrecht.

De heren Van Dorp en Van Bokhoven maakten beiden deel uit van het vorige bestuur, de heren Hoedemakers en Gerichhausen zijn nieuw in het bestuur van de fondsen.

De PO-Raad heeft bij de voordrachten zorgvuldig rekening gehouden met de verscheidenheid in de sector: geografische spreiding, denominatie, omvang en onderwijssoort.

Van vakbondszijde zijn voorgedragen: Ton Duif (voorzitter AVS), Harry Evers (op voordracht van de FvOv), Michel Rog (voorzitter CNVO) en Ton Rolvink (lid van het dagelijks bestuur van de AOb). Allen maakten deel uit van het vorige bestuur.

Samenstelling

Het nieuwe bestuur van het Vervangingsfonds en Participatiefonds kent een andere samenstelling. Het bestuur bestond uit 16 leden, waarvan 8 leden op voordracht van de profielorganisaties Besturenraad, Bond KBO, VBS en VOS/ABB en 8 leden op voordracht van de vakbonden. Omdat de PO-Raad de werkgeverstaak van de profielorganisatie heeft overgenomen, is het voordrachtsrecht nu ook overgegaan van de profielorganisaties naar de PO-Raad. Tegelijkertijd heeft het bestuur van de fondsen besloten om het nieuwe bestuur te verkleinen van 16 leden naar 8 leden.

Met de nieuwe samenstelling van het bestuur is afscheid genomen van een aantal bestuursleden die op voordracht van de profielorganisaties in het huidige bestuur benoemd waren:

  • Marlies van den Bel en Wim Bos, benoemd op voordracht van de Besturenraad
  • Bé Keizer, benoemd op voordracht van VOS/ABB;
  • Cees Oderkerk en Simon Steen, benoemd op voordracht van de VBS;
  • Theo van der Ven, benoemd op voordracht van de Bond KBO.

De PO-Raad spreekt haar dank uit voor de inzet, deskundigheid en betrokkenheid waarmee deze leden de fondsen hebben bestuurd en de ontwikkeling die onder hun aansturing in gang is gezet om binnen het vervangingsfonds schoolbesturen meer ruimte te bieden voor het vormgeven van eigen ziekteverzuim- en vervangingsbeleid.

De PO-Raad heeft er het volste vertrouwen in dat het nieuwe bestuur van de fondsen in staat zal zijn de fondsen op doelmatige en kwalitatief goede manier te laten functioneren, zoveel mogelijk aansluitend bij de wensen en behoeften van schoolbesturen en hun personeel.

De PO-Raad streeft naar een zorgvuldig proces van afschaffing van de wettelijk verplichte aansluiting van schoolbesturen bij het Vervangingsfonds. Door de wettelijk verplichte aansluiting bij het Vervangingsfonds en daarmee de verplichte afdracht van middelen is er te weinig ruimte voor eigen verantwoordelijkheid en eigen beleid van schoolbesturen. Afschaffing van de wettelijk verplichte aansluiting is een politieke zaak en geen zaak van het bestuur van het Vervangingsfonds. De PO-Raad houdt in het proces rond afschaffing van de wettelijk verplichte aansluiting nadrukkelijk rekening met de belangen van kleine schoolbesturen en onderzoekt momenteel of er een passend aanbod in de verzekeringsmarkt voorhanden is.

Laatst gewijzigd: 
vrijdag 16 maart 2012

Nieuwscategorieën