Nieuwe schoolrapporten Cito eindtoets

De schoolrapporten van de Cito eindtoets zijn ingrijpend veranderd. Het IC formulier (de IC tabel) bestaat niet meer, het B rapport ook niet. Daarvoor in de plaats zijn de formulieren ‘Schoolrapport correctie LG’ en ‘Schoolrapport correctie LG en BL’ gekomen. Deze formulieren geven voor een deel dezelfde informatie, maar voor een belangrijk deel ook niet.

Voor Cito was de belangrijkste reden om te veranderen het feit dat de leerlingen in groep 8 nu ook niet meer in de oude gewichtenregeling vielen. Er is voor gekozen om op basis van de nieuwe gewichtenregeling niet langer ‘B rapporten’ meer te maken, maar alleen de gecorrigeerde scores weer te geven in de correctie LG en correctie LG en BL rapporten. Bovendien, zo geeft Cito aan, vonden scholen het werken met percentielscores in de IC tabellen moeilijk. Bij een percentiel van 80 (80% van de scholen heeft een lagere of gelijke score) dachten scholen soms dat ze 80% van de vragen goed hadden, of een ‘8’ als cijfer. Dat gaf veel verwarring. Daarom nu een nieuwe benadering.

Gecorrigeerd aantal goed
Het nieuwe ‘schoolrapport correctie LG’ past het gemiddelde aantal goede antwoorden van de leerlingen van uw groep 8 aan naar een gecorrigeerd aantal goed op basis van de sociaal culturele achtergrond van de leerlingen (gemiddeld leerlingengewicht). Hierbij maakt Cito dus dezelfde rekenkundige bewerking als in de eerdere IC tabellen. Het wordt nu niet meer weergegeven in een percentielscore, maar in gecorrigeerd aantal goed. En ook in deze nieuwe vorm wordt er gewerkt met een betrouwbaarheidsinterval van 90%.

Bij het ‘schoolrapport correctie LG en BL’ gebeurt iets vergelijkbaars, nu wordt gecorrigeerd op het percentage leerlingen met een bepaald leerlingengewicht en op de vaardigheid van uw leerlingen op begrijpend lezen als indicator voor de intelligentie van uw leerlingen.

Kleine scholen
Het verdwijnen van de Schoolrapporten B kan vooral voor kleine scholen wat verwarring geven. De inspectie ging bij de beoordeling van de gemiddelde score van de Eindtoets bij groepen kleiner dan 10 leerlingen immers uit van dit rapport en niet van de GLG uit de IC tabel. De inspectie geeft op haar site aan: “Eind april brengt de inspectie een nieuwe versie uit van de publicatie 'Analyse en waarderingen van opbrengsten - primair onderwijs' met de normen voor de LG-scores en de ruwe scores voor de Cito Eindtoets 2010. De normen voor de ruwe scores worden gebruikt voor de beoordeling van kleine groepen met minder dan tien leerlingen en voor de beoordeling van scholen die de Cito Eindtoets en het Drempelonderzoek 678 van Kapinga combineren.”

Trendanalyse
Voor scholen die op basis van de percentielscores een trendanalyse maakten, verandert er ook het een en ander. Er wordt nu gewerkt met gemiddeld aantal goed in plaats van percentielscores, deze zijn niet zomaar te vergelijken. Gelukkig kunt u nu al (via de Toetsportal) voor 2009 een zelfde rapport aanmaken als u voor 2010 heeft ontvangen. Dan kan de trendanalyse in elk geval twee jaar bevatten en kunt u in 2011 verder met deze analyse.

In het document 'Uitleg nieuwe schoolrapportage 2010’  (PDF) vindt u verdere informatie.  Ook handig: De normen die de Inspectie dit jaar hanteert (PDF).

 

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën