Nieuwe wet WNT2 geen gevolgen voor primair onderwijs

De Eerste Kamer heeft onlangs de nieuwe Wet verlaging bezoldigingsmaximum (WNT2) aangenomen. Deze is op 1 januari van kracht geworden. De wet, die bepaalt wat onder meer bestuurders maximaal mogen verdienen, heeft geen effect op het primair onderwijs (po). Het po was de enige onderwijssector waarin het maximumsalaris van de bestuurders al onder het nieuwe maximum lag van 100% van een ministerssalaris.

WNT2 schrijft voor dat het maximale salaris voor topfunctionarissen in de (semi)publieke sector, waartoe dus ook de bestuurders in het onderwijs behoren, wordt verlaagd van 130% naar 100% van een ministersalaris. De Minister van Onderwijs kon en kan voor de onderwijssectoren andere, lagere maxima vaststellen. Dat is eerder ook gebeurd.

Als enige sector lag dat maximum voor bestuurders in het po ook vóór 1 januari al onder het nieuwe, verlaagde, WNT-maximum. Uit onderzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken is gebleken dat de po-sector zich uitstekend aan die norm houdt. De Minister van Onderwijs heeft het maximum voor het po dan ook niet hoeven aanpassen.

Voor andere onderwijssectoren, met uitzondering van de universiteiten, zijn de sectormaxima wel door de Minister aangepast en die zijn nu gelijk aan het nieuwe WNT-maximum. De po-sector is dan ook nog steeds de enige onderwijssector die onder het WNT-maximum zit.

Mogelijk wordt dit jaar weer gesproken over aanpassingen per 1 januari 2016. De opstelling van de PO-Raad daarbij zal zijn dat de beloning van bestuurders in de sector PO in overeenstemming moet zijn met de zwaarte/complexiteit van de functie en dat die beloning passend moet zijn in relatie tot de arbeidsmarkt en zoveel mogelijk moet aansluiten bij het loon- en functiebouwwerk van de sector.
De PO-Raad ziet geen rechtvaardiging voor verschillen in de maxima voor de diverse onderwijssectoren, met name tussen die in het funderend onderwijs. 
De PO-sector heeft laten zien zeer verantwoord om te gaan met bezoldiging van zijn bestuurders en zal dat blijven doen.

Laatst gewijzigd: 
vrijdag 9 januari 2015

Trefwoorden