Nota Werken in het onderwijs (WIO) 2011

De Nota Werken in het onderwijs (WIO) 2011 is door het ministerie als bijlage van de miljoenennota gepubliceerd. In de nota wordt gerapporteerd over de voortgang van de afspraken die gemaakt zijn in het convenant ‘Leerkracht van Nederland’. Ook is er informatie over de werkgelegenheid in het onderwijs, de (regionale) verwachtingen voor de toekomst, de professionalisering van het personeelsbeleid in het onderwijs, de ontwikkelingen bij de lerarenopleidingen, de arbeidsvoorwaarden en pensionering. Een beknopte samenvatting:

Functiemix:De bekendheid met de functiemix is in het afgelopen jaar toegenomen. OCW verwacht dan ook dat in het po en vo de versterking van de functiemix goed zal verlopen De middelen voor het inkorten van de salarislijnen en de functiemix zijn vrijwel volledig besteed.

Arbeidsmarkt: Twee derde van de werknemers in het onderwijs werkt in het po en vo. In deze sectoren is de werkgelegenheid in de laatste jaren gestegen. Daarnaast zijn er door functiedifferentiatie meer ondersteunende functies bijgekomen.
Het aandeel vrouwen is relatief hoog. Met name het po feminiseert, met een bezetting onder de leraren van 81%. Het aandeel vrouwen in management- of hoge functies stijgt ook; het aandeel vrouwelijke directeuren in het po is in drie jaar tijd met 10% gestegen naar 35 procent.
Ongeveer 6% van de leraren in het po vertrekt in het eerste jaar na indiensttreding. Na vijf jaar ligt dit percentage op 15%. De mobiliteit is bij jongeren hoger dan bij leraren in de leeftijdscategorie 35 tot 60 jaar. De mobiliteit is hoger onder mannen dan onder vrouwen.
Laagconjunctuur is gunstig voor de onderwijsarbeidsmarkt. Dit is ook te zien in de daling van het aantal openstaande vacatures in het po.

Krimp:Door demografische factoren (ontgroening) zijn de komende jaren minder leraren nodig, maar er is wel een grote uitstroom van ouderen. De verwachting is dat er tot 2016-217 geen problemen ontstaan. Daarna kunnen tekorten ontstaan, oplopend tot 1400 fte aan docentfuncties en 200 fte aan schoolleiders.

Professionalisering:Leraren maken actief gebruik van de mogelijkheden die zij krijgen voor professionele ontwikkeling. In 2009 heeft 61% van hen een opleiding of training gevolgd. Werkgevers in de onderwijssectoren geven, vergeleken met werkgevers uit andere sectoren, een hoge prioriteit toe aan 'loopbaanontwikkeling en mobiliteit'. Aan arbeidsvoorwaarden en beloning kennen de onderwijswerkgevers een minder hoge prioriteit toe.

Opbrengstgericht werken:Op een kwart van de basisscholen wordt voor reken- en wiskundeonderwijs opbrengstgericht gewerkt. Leerlingen van deze scholen presteren gemiddeld beter dan leerlingen op scholen die minder aandacht hebben voor leeropbrengsten.

Tevredenheid: Onderwijsmedewerkers zijn in het algemeen tevreden over de inhoud van hun werk (48%) en de uitdaging (31%) en wat minder tevreden over hun salaris (11%).

Uitgebreide samenvatting Nota WIO 2011 (SBO) >>

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
maandag 12 december 2011

Trefwoorden

Nieuwscategorieën