Onderwijs in actie

Het onderwijs protesteert de komende weken op meerdere momenten en verschillende manieren tegen de aangekondigde bezuiniging op Passend onderwijs. Deze bezuiniging heeft grote gevolgen voor de kwaliteit van het gehele funderend onderwijs. De acties zullen dan ook zoveel mogelijk gezamenlijk gevoerd worden. De PO-Raad is nauw betrokken bij de organisatie van de acties en doet een beroep op haar leden om mee te werken aan de acties.

De actiemomenten zijn gekozen in afstemming op de aangekondigde planning van de minister; wanneer zij haar beleidsbrief openbaar maakt, met de Tweede Kamer spreekt over de plannen , en dergelijke. Over de exacte invulling en wat u kan doen om de acties te laten slagen houden we u op de hoogte.

Kort overzicht

  • 26 januari: actie tijdens de Nationale Onderwijstentoonstelling, Jaarbeurs Utrecht én op scholen
  • Eind januari: bekend worden beleidsbrief minister Van Bijsterveldt
  • 1 – 5 februari: inventarisatie eerste reactie en verwachte gevolgen schoolbesturen
  • 8 februari: debat tussen onder meer vertegenwoordigers uit het onderwijsveld en politici over de plannen van de minister (volg het live)
  • 9 februari: landelijke manifestatie
  • 15 januari – 16 februari: inhoudelijke gesprekken tussen PO-Raad / schoolbestuurders en politici
  • 16 februari: Algemeen Overleg (AO) tussen minister en Tweede Kamer

De opeenvolgende acties
De aftrap van de acties zal op woensdag 26 januari zijn tijdens de NOT, op een opvallende, ludieke manier. Ook op de scholen kan deze actie gevoerd worden. Vanaf dit moment zal ook een petitie tegen de bezuinigingen online te ondertekenen zijn.

Twee weken later vindt er een manifestatie plaats, waar alle belanghebbenden bij het onderwijs (ouders, leerkrachten, begeleiders, leidinggevenden, bestuurders, et cetera) voor opgeroepen worden. Deze actieperiode is afgestemd op de verwachting dat minister Van Bijsterveldt eind januari in een beleidsbrief haar plannen over verdere invulling van de bezuinigingen bekend zal maken. Op 16 februari gaat zij met de Tweede Kamer het gesprek hierover aan.

Kete Kervezee, voorzitter PO-Raad: “Natuurlijk zijn wij als PO-Raad benieuwd naar de invulling die de minister geeft aan de bezuinigingsplannen. Tegelijkertijd weten we al dat 300 miljoen bezuinigen hoe dan ook betekent dat het hele funderend onderwijs hard getroffen wordt. De meest kwetsbare leerlingen voorop, maar uiteindelijk alle leerlingen.”

De PO-Raad zal haar leden om een eerste reactie op de beleidsbrief van de minister vragen. Vervolgens organiseren de PO-Raad en andere belangenorganisaties gezamenlijk op dinsdag 8 februari een inhoudelijk debat waaraan mensen uit het onderwijsveld, politici en vertegenwoordigers van de belangenorganisaties zullen deelnemen. Dit debat zal live te volgen zijn via internet. Doel van het debat is concreet te maken wat de consequenties zullen zijn van de plannen. Daarnaast roept de PO-Raad alle betrokkenen op om, gewapend met eigen (praktijk)kennis en de informatie van deze bijeenkomst, zich te mengen in het publieke debat en deel te nemen aan de internetconsultatie.

Op woensdag 9 februari, een week voordat de minster met de onderwijswoordvoerders uit de Tweede Kamer spreekt, organiseren de belangenorganisaties een landelijke manifestatie. De PO-Raad roept alle schoolbesturen op samen met alle medewerkers naar deze manifestatie te komen. Bijvoorbeeld door, als het vanwege de reistijd noodzakelijk is al onder schooltijd op weg te gaan naar de manifestatie, er voor te zorgen dat de leerlingen door anderen opgevangen worden én door de reiskosten van de medewerkers te vergoeden.

Opeenstapeling bezuinigingen
Vanuit de scholen komen steeds meer wanhoopskreten over de bezuinigingen. De in 2010 ingevoerde bezuinigingen leiden op veel scholen al tot klassenvergroting, het niet verlengen van contracten en soms zelfs al ontslagen. De komende bezuiniging die daar bovenop komt, roept verontwaardiging op over het feit dat op Passend onderwijs wordt bezuinigd, nog voordat het is ingevoerd. De opeenstapeling van bezuinigingen roepen reacties op als: ‘ambities kunnen niet waargemaakt worden’, ‘afbraakbeleid’, ‘onacceptabele aantasting van de kwaliteit van het onderwijs’, et cetera. Veel bestuurders richten zich rechtstreeks tot de Haagse politici. Ook regionale media besteden regelmatig aandacht aan de problematiek waar de scholen mee te maken krijgen.

Samen met bij haar aangesloten schoolbestuurders zal de PO-Raad, in de periode tot aan het gesprek tussen de minster en de onderwijswoordvoerders, gesprekken initiëren met de politieke woordvoerders en hun beleidsmedewerkers. Kete Kervezee: “De PO-Raad wil niet alleen maar met haar voeten stemmen en hard ‘NEE’ roepen, we willen juist ook op basis van inhoudelijke argumenten aantonen dat de minister met haar plannen de verkeerde weg kiest. We hebben destijds onze handtekening gezet onder de plannen om minder leerlingen naar het Speciaal Onderwijs door te sturen en dus meer kinderen binnen het reguliere onderwijs te houden. Nu op voorhand zoveel geld te bezuinigen op Passend onderwijs maakt invoering een haast onmogelijke opdracht. "

Naar dossier Passend onderwijs/bezuinigingen >>

 

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 13 december 2011

Nieuwscategorieën