Onderwijsachterstandenbeleid VVE

Voor de periode na 1 augustus 2010 is een wijziging van de wetgeving van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOA) voorzien, het wetsvoorstel ‘ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie’. In dit wetsvoorstel is opgenomen dat gemeenten zorg gaan dragen voor een dekkend aanbod van voorschoolse educatie voor alle doelgroepkinderen.

Decentralisatie-uitkering
Met de VNG en de 31 grootste gemeenten (G31) zijn afspraken gemaakt, onder andere over het monitoren van de wettelijke doelstelling. De middelen zullen voor de G31 in de periode van 1 januari 2010 t/m 31 december 2010 uitgekeerd worden via een decentralisatie-uitkering. Voor 2010 gaat het om € 164 miloen. Voor alle 31 gemeenten zal de verdeelsleutel die werd gebruikt voor de periode 2006-2009 gehandhaafd blijven.

Impulsgebieden
Met ingang van 1 januari 2011 zullen de gemeentelijke onderwijsachterstandsmiddelen voor alle gemeenten verdeeld worden op basis van de gewichtenregeling voor de basisscholen inclusief de ‘toeslag impulsgebieden’. De impulsgebieden zijn de postcodegebieden met inwoners met veel lage inkomens en/of uitkeringen. Scholen die in deze gebieden zijn gevestigd krijgen per gewichtenleerling een extra impulsbedrag. De nieuwe verdeling voor de periode vanaf 1 januari 2011 zal bekend worden gemaakt in de meicirculaire gemeentefonds van 2010. Daar wordt na overleg met de gemeenten ook aangegeven of de bedragen jaarlijks worden bijgesteld op basis van de leerlingenaantallen of voor 4 jaar worden gefixeerd.

Extra geld
In de bestuurlijke afspraken met de VNG is vastgelegd dat gemeenten extra geld krijgen voor voorschoolse educatie. Dit loopt op tot € 43,5 miljoen in 2011, bovenop de huidige € 110 miljoen. Met gemeenten heeft de staatssecretaris afgesproken dat zij voor voorschoolse educatie ook eigen geld inzetten. Het gaat hierbij om een bedrag van € 56,5 miljoen in 2011. Het totaalbedrag dat voor voorschoolse educatie beschikbaar is, komt zo met € 100 miljoen extra op € 210 miljoen.

Convenant 'Agenda Focus op Vroegschoolse educatie'
In september 2008 hebben de PO-Raad, besturen- en onderwijsvakorganisaties, de VNG en staatssecretaris Dijksma het convenant 'Agenda Focus op Vroegschoolse educatie' gesloten. In dit convenant is afgesproken dat de besturen van basisscholen die in aanmerking komen voor gewichtengeld uiterlijk in 2011 de leerlingen in de groepen 1 en 2 vroegschoolse educatie aanbieden. Deze vroegschoolse educatie moet van goede kwaliteit zijn om de opbrengsten te maximaliseren. Zo is een dubbele bezetting in de groepen van groot belang. Verder nemen deze scholen maatregelen om een doorlopende leerlijn te bevorderen. Zij gaan dit doen door bijvoorbeeld de registratiesystemen van de opbrengsten van VVE en de overdracht van gegevens van peuterspeelzalen en kinderopvang naar basisscholen beter af te stemmen. Scholen hebben hiervoor in 2008-2009 in totaal 20 miljoen extra gekregen. Voor de jaren erna wordt het budget van de gewichtenregeling/impulstoeslag verhoogd (in de jaren 2010 en 2011 een bedrag van 40 respectievelijk 70 miljoen). Met het geld van de gewichtenregeling/impulstoeslag kunnen scholen onder andere de vroegschoolse educatie op peil brengen.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën