Onderwijsbegroting heeft weinig verrassingen voor primair onderwijs

In gebieden waar het leerlingenaantal daalt, mag voorschoolse educatie binnen de school worden georganiseerd. Daarnaast worden het Vervangingsfonds en Participatiefonds gemoderniseerd. Het kabinet gaat daarover samen met de sector primair onderwijs afspraken maken. Schoolbestuurders zouden verder bijvoorbeeld met een eed kunnen beloven dat ze hun werk goed zullen doen.

Dat zijn enkele plannen die het kabinet op Prinsjesdag presenteerde (zie kader). Veel van de maatregelen waren al eerder aangekondigd. Zo geeft het kabinet in de Onderwijsbegroting nogmaals aan dat het de bestuurskracht in het onderwijs wil versterken. De PO-Raad is daar zelf ook actief mee bezig en kent bijvoorbeeld de Code Goed Bestuur als leidraad voor het gedrag binnen de eigen organisatie.

Het kabinet benadrukt in zijn begroting dat  schoolbesturen belangrijk zijn voor goed onderwijs.  Zij vormen ‘een belangrijke schakel in een kwalitatief hoogwaardig onderwijsstelsel’.

Nationaal Onderwijsakkoord

Komende donderdag wordt pas bekend wat er verder voor het primair onderwijs verandert. De meeste partijen in de Stichting van het Onderwijs, waar de PO-Raad deel van uitmaakt, zetten dan hun handtekening onder het Nationaal Onderwijsakkoord.

Dankzij dat akkoord blijven drieduizend leerkrachten voor het primair en voortgezet onderwijs behouden. Ook Koning Willem-Alexander noemde dit in zijn Troonrede. Het akkoord is daarbij een noodzakelijke voorwaarde voor extra investeringen in de professionaliteit van het onderwijspersoneel.

WAT GAAT ER VERANDEREN VOOR HET PRIMAIR ONDERWIJS?

* Eind 2014 komt er een plan van aanpak voor scholen die met hun kwaliteit net op de Inspectienorm zitten, maar die meer zouden moeten kunnen presteren

* Via de Onderwijsagenda Sport Bewegen en een Gezonde Leefstijl, wordt extra aandacht besteed aan een gezonde leefstijl bij kinderen.

* De wettelijke kaders voor onderwijstijd worden gemoderniseerd

Voor 5 oktober 2013 brengt de minister de lerarenagenda voor de komende jaren uit.  Hierin worden ruimte en middelen voor scholing, de kwaliteit van de opleidingen, peer review en modernisering van de arbeidsvoorwaarden beschreven.

* Er gaat minder geld naar het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)

* Verschillende onderwijssubsidies worden (deels) geschrapt

* De kwaliteit van kinderopvang moet worden verbeterd en worden afgestemd met het basisonderwijs.

* Het ministerie van Onderwijs gaat begin 2014 onderzoeken of de onderwijsdoelen voor Caribisch Nederland nog haalbaar zijn

* De kindregelingen worden hervormd

* De Cito-score moet van 535,5 naar 537in 2015

* Via het Techniekpact wordt geprobeerd leerlingen al van jongs af aan te interesseren voor techniek

*In krimpgebieden worden de noodzaak en mogelijkheden van fusie tot samenwerkingsscholen onderzocht

* Het geld voor de kleinescholentoeslag zal anders worden ingezet

* Er komt een bijscholingsplicht, beginnende leraren moeten beter worden begeleid en leraren moeten zich registreren in een nationaal Lerarenregister

* Het kabinet gaat met de sector primair onderwijs afspraken maken over de modernisering van het Participatiefonds en Vervangingsfonds

* In gebieden waar het leerlingenaantal daalt, de krimpgebieden, wordt het mogelijk gemaakt dat voorschoolse educatie binnen de school wordt georganiseerd.

 

 

Laatst gewijzigd: 
woensdag 18 september 2013

Nieuwscategorieën