Onderwijscontroleprotocol OCW/LNV 2012

De juliversie van het onderwijscontroleprotocol OCW/LNV 2012 is gepubliceerd op de website van de Inspectie van het Onderwijs. Dit controleprotocol is een conceptversie. Vanaf augustus 2012 werkt de inspectie verder aan de definitieve versie van het controleprotocol, dat in december 2012 beschikbaar wordt gesteld aan het onderwijsveld.

Investering in huisvesting

De verwachting is dat met ingang van 2014 de WPO wordt aangepast en dat dan de onduidelijkheid over de huisvestingsuitgaven in het PO is opgelost. Sanctionering van schoolbesturen als gevolg van het investeren in huisvesting heeft tot op heden niet plaatsgevonden. De verwachting is ook dat sanctionering in dit kader niet zal plaatsvinden in de periode 2011 tot en met 2013. Dit neemt echter niet weg dat instellingsaccountants zullen moeten blijven rapporteren over de formeel onrechtmatige investeringen in de huisvesting.

Ontslagvergoeding

In de brief van 21 juni 2011 heeft de minister ten aanzien van ontslagvergoedingen in het PO aangegeven dat 'in situaties waarin naast een rechterlijke uitspraak of waarin outplacement wordt vergoed zich ook omstandigheden kunnen voordoen, waarbij een ontslagvergoeding te verdedigen is vanuit een oogpunt van efficiënt omgaan met overheidsmiddelen of kwaliteitsbeleid'. In deze brief werd kort samengevat weergegeven, dat waneer een beslissing ten aanzien van een ontslagvergoeding weloverwogen en goed onderbouwd wordt genomen en niet tot bovenmatige kosten leidt, er geen aanleiding bestaat om over te gaan tot het terugvorderen van bekostiging. In het Controleprotocol 2011 werd ten aanzien van deze lijn een nader invulling gegeven, door aan te geven dat er voor 'collectieven' in principe 'geen reden is voor een ontslagvergoeding'. Daarbij werd als voorwaarde genoemd dat de kosten van outplacement of ontslagvergoeding wel voor vergoeding in aanmerking komen 'als dit goedkoper is dan iemand nog het gehele jaar in dienst te houden'. Deze nauwe interpretatie in het controleprotocol van de brief van 21 juni 2011, is op aandringen van de sociale partners (raden en bonden) is ingetrokken. Dit geldt overigens ook voor het controleprotocol 2011. Accountants zullen dus moeten beoordelen of er een "weloverwogen en goed onderbouwde beslissing" is genomen en dat de kosten "niet bovenmatig zijn" c.q. of er al dan niet sprake is van excessen. Accountants kunnen bij twijfel, de onzekerheid in het rapport van bevindingen melden, dan wel de vraag bij de IvhO leggen.

IMBU regeling

Bij bekostiging primair onderwijs dient de accountant ook de In mindering te brengen uitkeringen te controleren. De opgave IMBU stopt per 1 augustus 2012, waardoor ook dit onderdeel uit het controleprotocol 2012 is geschrapt. In dit kader is het van belang te melden dat de uitkering van het UWV die vanaf 1 augustus 2012 is ontvangen (ongeacht de datum waarop deze betrekking op heeft) niet wordt teruggevorderd door OCW.

Laatst gewijzigd: 
vrijdag 6 juli 2012

Nieuwscategorieën