Onderwijsinspectie gaat bruikbaarheid onderwijspeilingen verbeteren

Nederland kende tot voor kort de Periodieke Peilingen van het Onderwijs Niveau (PPON), uitgevoerd door Stichting Cito. Peilingen in het basisonderwijs geven een beeld van de kennis, vaardigheden en houding van leerlingen in groep 8, mede in relatie tot het onderwijsaanbod en over de tijd heen. Peilingen kunnen in brede zin inzicht geven in wat kinderen in Nederland leren op school, meer dan alleen op het gebied van taal en rekenen. Als basis voor een maatschappelijke discussie over de inhoud, kwaliteit en het niveau van het onderwijs, maar ook om bruikbare inzichten te bieden aan scholen, schoolbesturen, beleidsmakers en methode- en toetsontwikkelaars.

In 2014 heeft de Inspectie van het Onderwijs de regie gekregen over de onderwijspeilingen. Die lag daarvoor bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met Cito als uitvoerder. Onder de naam Peil.onderwijs zullen externe partijen in opdracht van de onderwijsinspectie de meetinstrumenten voor de peilingen ontwikkelen en de onderzoeken uitvoeren.

Met Peil.onderwijs beoogt de Onderwijsinspectie een herontwerp van de onderwijspeilingen, bijvoorbeeld door de bruikbaarheid van de resultaten voor de onderwijspraktijk te verbeteren. Als onderdeel daarvan wil de Inspectie op termijn ook proberen verklaringen voor de prestaties van leerlingen te geven. Streven is om de resultaten van de onderwijspeilingen te presenteren in het Onderwijsverslag, dat de onderwijsinspectie jaarlijks uitbrengt.

Eerste onderzoek

In het komende schooljaar zal vanuit Peil.onderwijs onderzoek worden verricht naar de domeinen Kunstzinnige oriëntatie en Natuur & Techniek. Het Kohnstamm Instituut en ITS – verbonden aan Radboud Universiteit – zijn de partijen die de scholen zullen benaderen om deel te nemen aan de peilingen. Cito zal het toetsinstrumentarium ontwikkelen.

Scholen beslissen zelf of ze meedoen aan de onderwijspeilingen. De resultaten van een school zijn op geen enkele manier van invloed op de kwaliteitsbeoordeling van de school door de inspectie. Deelnemende scholen krijgen van het bureau dat het onderzoek uitvoert de uitkomsten op school- en leerlingniveau teruggekoppeld. Zij kunnen deze resultaten benutten voor de verbetering van hun

Laatst gewijzigd: 
donderdag 2 augustus 2018

Nieuwscategorieën