Onderwijsraad: Bevorder de samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg

De PO-Raad kan zich goed vinden in het advies van de Onderwijsraad over de inhoudelijke samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulpverlening. Er moet meer samenhang komen in de aanpak van de problematiek van jongeren voor wie de inzet van onderwijsondersteuning en jeugdhulp wordt gevraagd. Het onderwijs kan daarbij het voortouw nemen, maar kan dit niet alleen. Samen met jeugdhulp en gemeenten is een gedegen aanpak nodig, waarbij de professionals van de verschillende sectoren elkaar ondersteunen en versterken. Een ononderbroken schoolloopbaan dient daarbij centraal te staan.

Op 3 november verscheen het advies 'Samen voor een ononderbroken schoolloopbaan' van de Onderwijsraad. Het advies heeft drie belangrijke aanbevelingen. Ten eerste moet het bestaande lokale overleg verbreed en verdiept worden. Het 'op overeenstemming gericht overleg' (OOGO) dat samenwerkingsverbanden en gemeenten moeten voeren, is volgens de raad te vrijblijvend om tot inhoudelijke samenwerking te komen. Schoolbesturen spelen een belangrijke rol bij het structureel onderdeel maken van jeugdhulp in de ondersteuningsstructuur op school.

Ten tweede pleit de Onderwijsraad er voor om de bestaande zorgplicht van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) meer in lijn te brengen met die van het primair en voortgezet onderwijs. Dat zou onder andere de doorstroom van leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs naar het mbo bevorderen.

De raad adviseert tot slot te investeren in een professionaliseringsaanbod voor onderwijsonderteunings- en jeugdhulpprofessionals samen. De PO-Raad vindt gezamenlijke professionalisering een goede manier om elkaar beter te leren kennen en elkaars taal te leren spreken. Een belangrijke voorwaarde voor samenwerking.

De PO-Raad stimuleert en faciliteert in het kader van passend onderwijs de samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg. In het belang van alle leerlingen is het nodig dat de professionals van beide sectoren goed samenwerken. Op die manier kunnen de leerlingen extra zorg en aandacht krijgen om hun talenten optimaal te ontwikkelen.

Op vrijdag 7 november spreekt de PO-Raad mee tijdens een bijeenkomst van de Onderwijsraad waarin het advies met experts en belanghebbenden wordt besproken. Dit gesprek zal ook bijdragen aan de dialoog tussen onderwijs en jeugdzorg, die moet leiden tot meer kennis van elkaars kunde, ervaringen, rollen en verantwoordelijkheden.

Laatst gewijzigd: 
maandag 20 januari 2020

Nieuwscategorieën