Onderwijsraad: ‘Maak onderwijs gevarieerder en flexibeler’

Om mee te gaan met de tijd en te kunnen voldoen aan de snel veranderende eisen van de samenleving, moet het onderwijsstelsel flexibeler worden. Er zijn onder andere meer verschillende scholen nodig en zij moeten op lokaal niveau kunnen inspelen op ontwikkelingen, zo stelt de Onderwijsraad in zijn advies ‘Een onderwijsstelsel met veerkracht’.

Weliswaar biedt bestaande regelgeving scholen en hun besturen al mogelijkheden om eigen keuzes te maken en te zorgen voor meer variëteit, de ruimte die er is, wordt niet altijd benut. Ook worden ze nu niet genoeg geprikkeld om innovatief te zijn en staat regelgeving dat nu soms in de weg, stelt de Raad.

Het is aan de overheid om vernieuwing actief te stimuleren, vindt ze. Die kan meer ruimte creëren voor vernieuwende initiatieven vanuit schoolbesturen, scholen en hun leraren. Belemmerende wet- en regelgeving moet ze wegnemen.

Variatie

De variëteit die daarmee in het onderwijs kan ontstaan, maakt ontwikkeling van het onderwijsstelsel mogelijk, zegt de Onderwijsraad. ‘Als er bijvoorbeeld een breed gedeelde behoefte ontstaat aan flexibel examineren […], is er in een stelsel met grote verscheidenheid meer kans dat er scholen zijn die daar al ervaring mee hebben opgedaan’. Die opgedane ervaring kan dan worden benut om het op grotere schaal in te voeren, aldus het adviesorgaan in het rapport. De overheid moet wel in de gaten houden dat innovativiteit niet ten koste gaat van kwaliteit, waarschuwt ze.

De Onderwijsraad vindt daarnaast dat de verschillende onderwijssectoren minder scherp van elkaar gescheiden moeten worden. Op de basisschool wordt nu al vroeg besloten naar welk niveau middelbare school een leerling gaat. Dat staat de ontwikkeling van talenten in de weg. 
Veel leerlingen hebben baat bij een latere selectie, aldus de Raad. Dat kan bijvoorbeeld door het basisonderwijs te verlengen met de onderbouw van het voortgezet onderwijs of de bovenbouw van het basisonderwijs te combineren met de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

‘Met het oog op optimale ontwikkelkansen voor jonge kinderen is verdergaande integratie van onderwijs, opvang en zorg wenselijk’, aldus de Onderwijsraad verder.

Advies ondersteunt pleidooi PO-Raad

De PO-Raad onderschrijft de hoofdlijnen van het rapport. Ze ziet het advies als een ondersteuning voor haar pleidooi voor een verkenning naar nieuwe bestuurlijke verhoudingen (Schevenings Beraad) waarover ze in het Bestuursakkoord afspraken heeft gemaakt. Nieuwe verhoudingen zijn nodig omdat het huidige onderwijsstelsel niet meer van deze tijd is, vernieuwing in de weg staat en kinderen kansen onthoudt, vindt ook de PO-Raad. Een eerste verkenning wordt vanaf januari uitgevoerd. Daarbij wordt het hele onderwijsveld betrokken.

De PO-Raad kan zich ook goed vinden in het advies van de Onderwijsraad om voorzieningen voor jonge kinderen te integreren. De PO-Raad is voorstander van één voorziening voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar.

Interessant is ook het advies van de Onderwijsraad om meer ‘sectoroverstijgend’ onderwijs te geven, vindt de PO-Raad. Doorgaande ontwikkellijnen maken meer onderwijs op maat mogelijk en daar profiteren leerlingen van. De PO-Raad wil verder vooral stimuleren dat leraren complexe vaardigheden goed beheersen zodat zij alle leerlingen in alle sectoren zo goed mogelijk op hun eigen niveau les kunnen geven. 

Laatst gewijzigd: 
donderdag 2 augustus 2018

Nieuwscategorieën