'Onderwijsveld op goede weg met uitvoeren lerarenagenda'

“De leraar maakt het verschil’, zo begint de voortgangsrapportage lerarenagenda die de minister en de staatssecretaris op 8 oktober naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. In de brief wordt gerapporteerd over de voortgang van de lerarenagenda, die precies een jaar geleden, op de dag van leraar 2013 uitkwam. De algemene conclusie is dat het onderwijsveld op de goede weg is.

In de voortgangsrapportage wordt verwezen naar het bestuursakkoord dat de staatssecretaris in juli jl heeft gesloten met de PO-Raad. De kern van dat akkoord is een brede verbeteraanpak voor de verbetering van de onderwijskwaliteit over de gehele linie: meer scholen die goed of uitstekend presteren en meer uitdagend onderwijs voor leerlingen om hun talenten te ontwikkelen. Onderdeel van die verbeteraanpak is het versterken van de kwaliteit van de leraar, met name van hun didactische vaardigheden. Hierover zijn goede afspraken gemaakt.

De PO-Raad heeft samen met de vakbonden haar verantwoordelijkheid genomen voor de professionalisering van leraren. Sociale partners hebben afspraken gemaakt in de nieuwe CAO PO over een goede begeleiding van startende leraren en de doorgroei van leraren naar vakbekwaamheid. Deze afspraken zijn duurzaam omdat ze een nieuwe impuls geven aan het professionaliseringsbeleid van schoolbesturen. Daardoor sluit de kwaliteitsverbetering aan bij de organisatie zelf. Naar ons idee leidt dit structureel tot betere leraren en maakt dit verdere pilots via een lerarenagenda overbodig.  

Financië

In de financiële paragraaf van de Voortgangsrapportage staat een overzicht van de financiële middelen die door de schoolbesturen besteed kunnen worden aan het lerarenbeleid. Het gaat om middelen die  het kabinet beschikbaar heeft gesteld na ondertekening van het bestuursakkoord PO. We wijzen er op dat deze middelen niet alleen beschikbaar zijn voor de professionalisering van leraren. In het bestuursakkoord zijn ongeveer 50 afspraken gemaakt om meer recht te doen aan de verschillende talenten van de leerlingen, de onderwijskwaliteit te versterken, ict in het onderwijs in te voeren, leraren te faciliteren om zich te professionaliseren, meer diversiteit in de teams te bewerkstelligen, bewegingsonderwijs, wetenschap en techniek, cultuureducatie enz. Het geld kan maar één keer uitgegeven worden.

Iedere schoolorganisatie is anders. We kennen binnen het po nu eenmaal een enorme diversiteit. Dat vraagt om ruimte voor zo veel mogelijk eigen beleid van schoolbesturen. Eigen beleid dat maatwerk mogelijk maakt en optimaal bijdraagt aan de doelstellingen van de schoolorganisatie. Doelstellingen die onderling kunnen verschillen maar altijd leiden tot het verwezenlijken van onze gezamenlijke ambitie: goed onderwijs voor elk kind.

Wij zijn het eens met de conclusie van de bewindslieden dat er goede stappen worden gezet en dat het hier en daar nog beter kan. Wij ondersteunen als sectorraad de schoolbesturen, zodat zij hun verantwoordelijkheid kunnen nemen voor de onderwijskwaliteit en voor de kwaliteit van het onderwijspersoneel. 

Laatst gewijzigd: 
vrijdag 10 oktober 2014

Trefwoorden

Nieuwscategorieën