Onderzoek declaratietraject vervanging

Het Vervangingsfonds (VF) kampt met forse problemen met de rechtmatigheid van de uitgaven in verband met de declaraties. Het onderzoek naar de declaraties die steekproefsgewijs plaatsvindt, geeft aan dat er flink wat fouten worden gemaakt die tot onjuiste declaraties hebben geleid. Er is een groot grijs gebied waarvan het lastig is na te gaan of de declaraties al dan niet terecht zijn.

Verontrustende resultaten steekproef
Voor het Vervangingsfonds geldt dat maximaal 1% van de declaraties niet rechtmatig mogen zijn. Het percentage ligt echter veel hoger, zo blijkt uit steekproeven die door het accountantsbureau KPGM zijn uitgevoerd. Dit is een verontrustende situatie, want er gaat veel geld om in het Vervangingsfonds. Uiteraard dient dit gemeenschapsgeld zorgvuldig beheerd en verantwoord te worden.

Onderzoek
Daarom heeft het ministerie OCW besloten een onderzoek te laten verrichten naar de wet- en regelgeving en de systematiek die momenteel wordt gehanteerd. Het onderzoek moet naar boven brengen óf en zo ja in hoeverre onrechtmatigheid binnen de declaraties bij het VF veroorzaakt wordt door het beleid ten aanzien van de vervangingsbekostiging, de wet- en regelgeving en de gekozen systematiek. Met behulp van de uitkomsten van dit onderzoek is het misschien mogelijk te komen tot meer heldere en minder foutgevoelige regels.
Het aantal richtlijnen dat samenhangt met het (huidige) declaratiestelsel bij vervanging kan ten grondslag liggen aan bepaalde fouten. Daarnaast kunnen ook in het proces, dat begint bij de melding van afwezigheid van een leerkracht en dat loopt tot en met de declaratie van de kosten van de vervanger bij het VF, fouten gemaakt worden.

Regelgeving tegen het licht
Binnen het onderzoek zal onder andere de regelgeving beoordeeld worden op nut en noodzaak, gegeven de kaders van de huidige vervangingssystematiek. Dit mede in het licht van de onderliggende beleidsdoelstellingen van het stelsel. Daarnaast zal worden bekeken of onderdelen van de regelgeving leiden tot administratieve problemen.

Diverse onderwijsprofessionals worden benaderd
Om één en ander te kunnen beoordelen zullen onder meer schoolleiders, schoolbesturen, administratiekantoren en salarisverwerkers worden benaderd door Ernst & Young Accountants. Voor een succesvol verloop van dit onderzoek is het belangrijk dat de benaderde schoolleiders, schoolbesturen, administratiekantoren en salarisverwerkers meewerken aan het onderzoek. In dit onderzoek gaat het dus niet om de feitelijke declaratie van een school/bestuur bij het fonds, maar om de wijze waarop het traject van de declaratie werkt. Het onderzoek zal verricht worden door Ernst & Young Accountants.

De PO-Raad hoopt dat u wilt meewerken aan dit onderzoek als u hiervoor benaderd wordt.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën