Onderzoek naar verplaatsing eindtoets

De PO-Raad en VO-raad zijn met Cito in overleg over het voorstel van de PO-Raad om de eindtoets basisonderwijs te verplaatsen naar een later tijdstip in het schooljaar. De sectorraden zijn van mening dat een beter gebruik van de effectieve leertijd aan het eind van groep 8, kan bijdragen aan een betere aansluiting tussen het primair en voortgezet onderwijs. De organisaties gaan onderzoeken of het verplaatsen van de eindtoets een mogelijke oplossing is en zo ja, naar welk moment de eindtoets verschoven kan worden in verband met de plaatsing van de leerlingen in het voortgezet onderwijs.


Uitgangspunt is dat de kwaliteit van het basisschooladvies niet ter discussie komt te staan en een onafhankelijke eindtoets behouden blijft. De huidige wetgeving vereist een onafhankelijk oordeel en leraren vinden de ondersteunende functie hiervan belangrijk. Een onafhankelijk oordeel naast het advies van de basisschool bevordert de kwaliteit van het advies aan de ouders, leerlingen en het voortgezet onderwijs.


Dit voorjaar komen de organisaties met een uitgewerkt plan.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën