Onduidelijkheid over financiering PO-Raad

Er lijkt enige onduidelijkheid bij politici te bestaan over de financiering van de PO-Raad. De vereniging PO-Raad wil een transparante organisatie zijn en geeft daarom graag inzicht in de herkomst en bestemming van de gelden en de opdracht die de PO-Raad heeft meegekregen bij haar oprichting, die vanuit het onderwijsveld zelf geïnitieerd is.

PO-Raad: Behartiging werkgeversbelangen
De PO-Raad heeft een begroting van zo’n 3.3 miljoen euro per jaar. Dit geld wordt opgebracht door de leden, schoolbesturen, die contributie betalen. Vóór de oprichting van de PO-Raad werden de werkgeversbelangen in het primair onderwijs behartigd door 7 verschillende besturenorganisaties. Dit kwam de kwaliteit van de belangenbehartiging niet ten goede. Ook de onderwijsvakbonden hadden last van deze situatie, aangezien er over arbeidsvoorwaardelijke aangelegenheden met vele partijen gediscussieerd moest worden. Vanuit het onderwijsveld ontstond dus de behoefte dat (de werkgevers in) het primair onderwijs met één mond ging(en) praten. Dit resulteerde in 2008 in de oprichting van de PO-Raad. De vorming van één sectororganisatie betekende een concrete stap in de vereenvoudiging in het overlegcircuit: de besturenorganisaties hebben zich sindsdien ‘teruggetrokken’ op het domein van de identiteit (levensbeschouwelijk, dan wel naar pedagogische richting) en worden sindsdien profielorganisaties genoemd. Het staat schoolbesturen natuurlijk vrij om van zowel een profielorganisatie als de PO-Raad lid te zijn en te blijven. Hun werkgeversbelangen worden officieel echter alleen nog behartigd door de PO-Raad en niet meer door de voormalig besturenorganisaties.

Projectbureau: Projectgelden ten goede aan de scholen
Naast de taken die de PO-Raad in opdracht van haar leden uitvoert, is ze ook penvoerder van ‘Projectbureau Kwaliteit’. In dit projectbureau zijn de activiteiten ondergebracht die voorheen onder het innovatieplatform vielen. Projectbureau Kwaliteit (PK) organiseert en begeleidt innovatieprojecten en projecten rondom opbrengstgericht werken. Dit zijn onder andere de projecten ‘School aan Zet’ en ‘Scholen voor morgen’, met reken- en taal-verbetertrajecten. Deze projecten zijn ontwikkeld en worden uitgevoerd op initiatief van het ministerie van OCW en komen rechtstreeks ten goede aan de scholen: hele teams worden van deze budgetten geschoold, om de onderwijskwaliteit te versterken. Deze projecten leveren concrete verbeteringsresultaten op en veel leerkrachten kennen deze projecten en zijn er enthousiast over.

De budgetten voor deze projecten zijn overigens projectbudgetten en lopen tot 2011. Daarna is het aan de politiek of en zo ja op welke manier er geld beschikbaar gesteld wordt voor voortzetting van deze verbetertrajecten.

Vereniging PO-Raad draait op contributiegelden
De uitvoeringsorganisatie Projectbureau Kwaliteit is op uitdrukkelijk verzoek van het ministerie van OCW opgericht, omdat het ministerie deze projectorganisatie niet zelf kon uitvoeren. De bestuurlijke verantwoordelijkheid en financiële verantwoording van PK zijn belegd bij de PO-Raad, maar de gelden die hiervoor beschikbaar zijn komen absoluut niet ten goede aan de vereniging PO-Raad en staan ook niet op de begroting van de PO-Raad zelf. Het lijkt er op dat, waarschijnlijk omdat de PO-Raad wel penvoerder is en de financiën dus begeleidt en controleert, deze geldstroom wordt toegedicht aan de begroting van der PO-Raad zelf. Dit is echter geenszins waar. De PO-Raad bedruipt zichzelf, uit de contributiegelden.

De PO-Raad behartigt, op uitdrukkelijk verzoek van zowel de schoolbesturen als ook van de werknemersorganisaties, de belangen van de werkgevers in het Primair Onderwijs. Ze onderhandelt namens de besturen over de CAO-PO, spreekt namens haar leden over de kwaliteit van het onderwijs en zet zich in voor onder andere opbrengstgericht werken en andere klasse- of schooloverstijgende inhoudelijke vraagstukken.

De PO-Raad is een vereniging met een sterke vertegenwoordiging van haar leden in alle geledingen: netwerken, ledenraad, bijeenkomsten et cetera. De PO-Raad financiert haar werkzaamheden met de contributie-inkomsten die door de leden wordt opgebracht. De hoogte van de contributie is vastgesteld door de algemene ledenvergadering, door de leden zelf dus. Het is een misvatting dat vanuit het ministerie vele miljoenen naar de PO-Raad gaan.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën