Ontwikkelingen sociale lasten 2012

Het kabinet heeft bij de miljoenennota 2012 op een aantal dossiers besluiten genomen, die relevant zijn voor de sociale lastenontwikkeling in het primair onderwijs in 2012.

Hieronder valt onder andere de stijging van de ZVW- premie als gevolg van de verhoging van de inkomensafhankelijke bijdrage in de zorgverzekeringswet (tot € 50.056), die niet volledig gedekt wordt door de verlaging van het premiepercentage. De sociale lastenontwikkeling is in totaal geraamd op een stijging van 0,29% (zie bijlage). Het werkgeverspercentage zal per 2012 in ieder geval toenemen met dit percentage

In het kader van overige ontwikkelingen in het kader van de sociale lastenontwikkeling 2012, het volgende:

  1. Het ABP heeft aangegeven de pensioenen in 2012 niet te indexeren. De pensioenen zullen niet meegroeien met de gemiddelde loonontwikkeling en de pensioenpremie bij het ABP blijft nagenoeg gelijk.
  2. Het bestuur van het VF/PF buigt zich dit moment over de besluitvorming over de stijging van de premie van het VF met 1,0 procentpunt en een stijging van de premie bij het PF met 0,25 procentpunt.


Of de toename van de sociale lasten uiteindelijk ook zullen worden verdisconteerd in de personele bekostiging van 2011-2012, is afhankelijk van politieke besluitvorming in het voorjaarsoverleg (mei/ juni 2012). De hoogte van de compensatie van deze gestegen arbeidskosten zal worden vastgesteld na toepassing van het referentiemodel. Hierdoor wordt de compensatie voor de sociale lastenontwikkeling in de publieke sector gemaximeerd op de sociale lastenontwikkeling in de private sector.

Mocht de stijging van de sociale lasten niet worden gecompenseerd, dan zal dit uiteindelijk leiden tot minder geld voor leerkrachten of ondersteuning in de klas. De PO-Raad zal de politiek wijzen op deze consequenties en pleiten om deze lastenverzwaring te compenseren.

Zodra alle ontwikkelingen met betrekking tot de werkgeverslasten per 1 janaur1 2012 bekend zijn geworden, zal ook het instrument personele kosten PO in de toolbox van de PO-Raad worden aangepast.

Laatst gewijzigd: 
maandag 12 december 2011

Nieuwscategorieën