Ook buiten onderwijs grote bezwaren tegen bezuiniging Passend onderwijs

De VNG heeft in een brief aan minister Van Bijsterveldt gereageerd op de beleidsbrief ‘Naar Passend Onderwijs’ en haar ‘ernstige zorg’ uitgesproken. De VNG ziet een aantal pijnpunten op bijvoorbeeld het gebied van de verdeling van verantwoordelijkheden tussen schoolbesturen en gemeenten, onduidelijkheid –volgens de VNG- over de vraag waar de zorgtoewijzing plaatsvindt en het leerlingenvervoer. Ten aanzien van dat laatste stelt de VNG voor de plicht om het leerlingenvervoer te regelen voortaan bij de samenwerkingsverbanden te leggen. Daar is in de huidige plannen geen rekening mee gehouden en de bekostiging is hier ook niet op berekend. Als de minister dit voorstel overneemt, moet het budget van de gemeente overgeheveld worden naar de schoolbesturen. Anders krijgt het onderwijs er nog een erg grote kostenpost bij, die uit de te beperkte middelen betaald zal moeten worden. Met betrekking tot het tempo van invoering van de stelselwijziging en de bezuinigingsoperatie is de VNG heel helder: dat gaat veel te snel en levert grote problemen op. De VNG vreest voor de kwaliteit van het onderwijs. De lokale educatieve agenda’s zullen onder druk komen te staan en het forse aantal ontslagen zal het onderwijs in grote problemen brengen.

Lees de reactie van de VNG op het wettelijk kader Passend onderwijs >>

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 13 december 2011

Nieuwscategorieën