Ook PO-Raad signaleert verhoogde administratieve lastendruk

Het onderwijs kent een grote regeldruk, blijkt ook weer uit het deze week gepubliceerde rapport ‘schoolleiders ontketend’. In het door Actal uitgevoerde onderzoek melden schoolleiders dat zij veel tijd kwijt zijn aan administratieve- en verantwoordingstaken. De PO-Raad onderkent deze klacht. Het hele scholenveld heeft met een toenemende regel- en lastendruk te maken: leraren, schoolleiders en schoolbesturen. De schoolbesturen moeten zeer gedetailleerd verantwoording afleggen en vragen de gegevens die alleen op schoolniveau geleverd kunnen worden aan hun schoolleiders. Hetzelfde geldt voor de gegevens die de leraren moeten verstrekken.

Onwerkelijke proporties
Ook accountants- en administratiekantoren geven aan dat de administratieve lasten onwerkelijke proporties aannemen. Zij melden dat schoolbesturen tegenwoordig zelfs moeten aantonen dat ze de regels niet overtreden, in plaats van zich te moeten verantwoorden als ze deze wel overtreden. Dat leidt tot werkdruk voor de onderwijsorganisaties en tot hoge kostenposten.

Stapels formulieren
De regeldruk is sinds de invoering van de Lumpsum in 2006 verschoven naar een hoge lastendruk bij de verantwoording achteraf. Gedetailleerde jaarrekeningen en verantwoording tot op de euro lijken de grotere bestedingsvrijheid van de scholen teniet te doen. Dat blijkt ook uit de gestegen accountantskosten. Daarnaast moeten nog steeds stapels formulieren (vooraf én achteraf) ingevuld worden als een school een beroep doet op een van de extra subsidies die te verkrijgen zijn voor speciale projecten. En natuurlijk de gehele regelgeving rondom kinderen die extra aandacht nodig hebben, waarvoor een rugzak aangevraagd moet worden of die zelfs naar een andere school zouden moeten.

Vervangingsfonds
Ook de regels van het vervangingsfonds zijn oorzaak van de lastendruk. Zo moet bij ziekte van een leerkracht de vervanging per persoon per invaldag verantwoord worden. Ook hier worden regelmatig extra accountantsonderzoeken gehouden.

Naast regels vanuit het ministerie van OCW, zorgen ook andere ministeries voor veel regeltjes die nageleefd én verantwoord moeten worden: arbo-wetgeving, regels op het gebied van (brand)veiligheid, et cetera.

Terugdringen regeldruk
De PO-Raad pleit voor het terugdringen van de regeldruk en verantwoordingslast. De schoolbesturen willen vanzelfsprekend verantwoording afleggen over hun resultaten en over de besteding van de middelen. Het gaat om overheidsgeld, maar juist dat overheidsgeld moet zo doelmatig mogelijk besteed worden: aan het onderwijs zelf.

Meer informatie:

Rapport 'schoolleiders ontketend'>>

Scholen zuchten onder regeldruk (NOS) >>

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën