Ook Tweede Kamer bezorgd over bekostiging passend onderwijs

De Tweede Kamer is bezorgd dat schoolbesturen niet genoeg geld hebben om passend onderwijs goed in te voeren. In een debat dat op 3 juli werd gehouden, gaf de Kamer aan vooral verontrust te zijn dat 20 procent van de besturen nu al geen of een negatieve financiële buffer heeft terwijl passend onderwijs nog niet eens officieel van start is. De PO-Raad deelt die zorg.

De Kamer reageerde daarmee op een rapport van de Algemene Rekenkamer dat op 2 juli naar buiten kwam. Daarin concludeerde de Rekenkamer dat er een ‘wankel evenwicht’ is tussen ‘mensen, middelen, taken en tijd op basisscholen’. Dat vormt een ‘risico’ voor het goed invoeren van passend onderwijs. 

In het debat pleitte de PvdA voor een evaluatie van de structurele bekostiging van het primair onderwijs. De PO-Raad onderschrijft dit: Er moet beter zicht komen op de toereikendheid van de bekostiging.

Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) beaamde dat de situatie ‘zorgelijk’ is, maar wilde verder niet op het rapport reageren. Na de zomer vindt over het rapport een apart overleg plaats in de Tweede Kamer.

Inspectie

PvdA en D66 wezen in het debat op de spanning die zit tussen het geven van les aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben en het afrekenen op resultaten door de Inspectie van het Onderwijs. De ambities van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met passend onderwijs blijkt moeilijk te verenigen met de eisen die het ministerie stelt aan wat leerlingen moeten kennen en kunnen, zo benadrukten de partijen. Dit wordt door veel leden van de PO-Raad ook zo ervaren.

Dekker zegde toe hierover met de Inspectie in gesprek te gaan. De PO-Raad zal dit kritisch volgen.

De Tweede Kamer riep daarnaast opnieuw op ouders en leraren actiever te betrekken bij passend onderwijs. De PO-Raad vindt dat dit gesprek toch echt binnen de samenwerkingsverbanden zelf gevoerd moet worden.

Thuiszitters

Dekker komt in december met een derde voortgangsrapportage over passend onderwijs. Daarin zal ook worden gekeken naar thuiszitters. Ook wordt daarin ingegaan op de vraag hoe de kennis en expertise van de Evaluatie en adviescommissie passend onderwijs (ECPO) blijft behouden ondanks het feit dat deze per 1 januari volgend jaar wordt opgeheven. De Kamer is daarover bezorgd en vroeg zich vooral af of dan nog wel goed in de gaten wordt gehouden of de invoering van passend onderwijs goed verloopt. Ook de PO-Raad hecht er grote waarde aan dat dit goed wordt gemonitord. 

 

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 9 juli 2013

Nieuwscategorieën