Op weg naar één kenniscentrum "ruimte voor onderwijs en kinderopvang"

De minister van OCW beëindigt de subsidie aan het Servicecentrum scholenbouw per 1 januari 2012. PO-Raad, VNG en VO-raad hebben de afgelopen weken samen met het Waarborgfonds Kinderopvang gekeken naar de mogelijkheden om een gezamenlijk initiatief op te zetten dat een goed, eigentijds alternatief voor het Servicecentrum Scholenbouw kan zijn. Vertrekpunt voor de initiatiefnemers is ondersteuning ‘met raad en daad’ van kinderopvangorganisaties, scholen en gemeenten vanuit één onafhankelijke en vraaggerichte organisatie bij vraagstukken op het terrein van ondernemen, investeren en huisvesting. Het is de bedoeling dat op basis van de startnotitie ‘Kenniscentrum ‘Ruimte voor Onderwijs en Kinderopvang’ de komende periode de taken, activiteiten en (financiële) haalbaarheid van het beoogde kenniscentrum in samenspraak met verschillende belanghebbenden verder worden uitgewerkt.

De initiatiefnemers beogen in het najaar aan de hand van een nader uitgewerkt business plan en activiteitenplan een definitief besluit over de (financiële) haalbaarheid van het kenniscentrum te kunnen nemen, waarna per 1 januari a.s. het kenniscentrum van start zou kunnen gaan.

Voor nadere informatie over het initiatief kunt u contact opnemen met:Gertjan van Midden

 

Laatst gewijzigd: 
maandag 12 december 2011

Nieuwscategorieën