Openbaarmaking eindtoetsgegevens verder opgeschort

Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) heeft besloten de openbaarmaking van de eindtoetsresultaten verder op te schorten. Dekker wil eerst de bezwaarprocedure doorlopen en op de bezwaarschriften beslissen. Dit heeft de landsadvocaat namens de staatssecretaris op 22 maart 2013 per brief aan de rechtbank laten weten. Inmiddels is dit ook bevestigd aan onze advocaat.

RTL Nieuws had begin deze maand om de eindtoetsgegevens gevraagd. Zo'n honderdveertig schoolbesturen tekenden bezwaar aan tegen de openbaarmaking van de beschikbare eindtoetsgegevens omdat ze vinden dat deze ongeschikt zijn om een betrouwbaar beeld te schetsen over scholen.

Nu de staatssecretaris zelf heeft besloten de gevraagde gegevens voorlopig niet te publiceren, vervalt voor de schoolbesturen die vorige week officieel bezwaar maakten, de noodzaak hun verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening bij de rechtbank door te zetten.

Rechter

Op dinsdag 19 maart jl. had de staatssecretaris aan de Tweede Kamer al laten weten eerst het oordeel van de rechter af te wachten. Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel centrale eindtoets en leerling-  en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs op 21 maart 2013 gaf de staatssecretaris aan nu eerst het bezwaar en beroep op een zorgvuldige manier af te willen doen. Daarop volgde de bovengenoemde brief aan de rechtbank waarin de staatssecretaris aankondigt eerst de bezwaarschriftenprocedure te willen doorlopen.

De procedure ziet er nu als volgt uit. De komende drie weken kunnen schoolbesturen die dat tot op heden nog niet gedaan hebben, indien gewenst alsnog bezwaar aantekenen tegen het besluit van de staatssecretaris. Er geldt namelijk een bezwaartermijn van zes weken. Daarvan zijn er nu drie gepasseerd. De bezwaartermijn eindigt op 16 april a.s. Daarna heeft de staatssecretaris zes weken de tijd om een besluit te nemen ten aanzien van de ingebrachte bezwaren. Eventueel kan hij de beslistermijn éénmaal voor zes weken verlengen. Voordat hij een besluit neemt, zullen de indieners van de bezwaarschriften de mogelijkheid krijgen om hun bezwaarschrift toe te lichten in een hoorzitting. Wij verwachten dat deze kort na het verloop van de bezwaartermijn zal plaatsvinden.

Beroep

Tegen het besluit dat de staatssecretaris neemt naar aanleiding van de bezwaarschriften kan beroep worden aangetekend bij de rechtbank. Indien het nieuwe besluit van de staatssecretaris tegemoet komt aan de bezwaren van de schoolbesturen en hij besluit de gevraagde gegevens niet aan RTL Nieuws te verstrekken kan RTL Nieuws dus in beroep gaan.

Indien de staatssecretaris bij zijn besluit blijft of onvoldoende tegemoet komt aan de bezwaren van schoolbesturen, kunnen schoolbesturen in beroep gaan bij de rechter. Gezien zijn uitspraak in de Tweede Kamer gaan wij er daarbij vanuit dat de staatssecretaris ook dan nog niet zal overgaan tot verstrekking van de gegevens.

Het verzoekschrift dat namens de honderdveertig schoolbesturen door onze advocaat op 19 maart 2013 is ingediend bij de rechtbank, zal als basis worden gebruikt voor het uitwerken van het pro forma bezwaarschrift dat de PO-Raad aan haar leden ter beschikking heeft gesteld. Onze advocaat die het verzoek om voorlopige voorziening heeft ingediend zal ook namens de schoolbesturen optreden in de bezwaarprocedure en in dat kader een aanvullend bezwaarschrift indienen.

Zodra meer duidelijkheid is over het verdere verloop van de procedure zullen we u daarover op de website en nieuwsbrief berichten.Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
donderdag 4 april 2013

Nieuwscategorieën