Opgave leerlingenaantal en leerlinggewichten

Bij de controle van vorig jaar is door OCW een toename geconstateerd van het aantal fouten in de toepassing van de nieuwe gewichtenregeling. Als gevolg daarvan hebben een aantal besturen een te hoge (onrechtmatige) vergoeding ontvangen. Dit bedrag is ten opzichte van het jaar daarvoor bijna verdubbeld tot circa 28 miljoen euro.

Volgens OCW betekent dit twee dingen:

  • Er is onrechtmatig gehandeld. 
  • Andere besturen in het PO worden tekort gedaan omdat de gewichtenregeling een geplafonneerd budget kent.

Binnenkort start de jaarlijkse controle op de leerlingentelling door OCW. De telling heeft dit jaar betrekking op het aantal leerlingen per teldatum 1 oktober 2009.

Zoals bekend is de oude regeling met ingang van de leerlingentelling per 1-10-2009 volledig afgebouwd. Bij de oude regeling werd een leerlinggewicht toegekend op basis van etniciteit en beroep. Daarvoor in de plaats is de nieuwe gewichtenregeling gekomen, die vanaf 1 augustus 2006 geleidelijk is/wordt ingevoerd. In de nieuwe gewichtenregeling is het opleidingsniveau van de ouders criterium voor het toekennen van leerlinggewicht. De school dient daartoe op basis van een volledig ingevulde ouderverklaring het leerlinggewicht te bepalen. Gebleken is dat met name bij buitenlandse opleidingen en bij de verschillende VMBO niveaus nogal eens fouten worden gemaakt.

Daarnaast blijken ook in administratieve zin er zaken niet goed te gaan, omdat er onvoldoende kennis van de regelgeving is, er niet kritisch genoeg naar de ouderverklaringen wordt gekeken, gegevens niet goed worden ingevoerd en de uitkomsten onvoldoende worden gecontroleerd.

Gelet op de geconstateerde tekortkomingen en de toename van de omvang daarvan zal de inspectie een aantal acties ondernemen.

  1. De eerste plaats zal de inspectie haar controles intensiveren. 
  2. Wanneer de inspectie tijdens haar controle op een school veel fouten constateert, dan kan de inspectie haar onderzoek uitbreiden tot voorgaande jaren. In dat geval kan ook over voorgaande jaren het teveel ontvangen bedrag worden teruggevorderd.
  3. Er wordt op korte termijn een sanctiebeleid ontwikkeld, waarbij boetes in geval van onrechtmatig handelen niet zijn uit te sluiten.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën