Oplossing voor BAPO problematiek

Sinds de invoering van de Richtlijn Jaarverslag in 2008 is er onduidelijkheid ten aanzien van de toekomst van de BAPO-voorziening. Het lijkt erop dat er een definitieve oplossing is gevonden.

Op 27 januari jl. is inzake de verwerking van de BAPO-regeling in de jaarrekening door de RJ-werkgroep Onderwijsinstellingen nader overleg gevoerd met de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ).

Uit dit overleg is het volgende naar voren gekomen:

In de praktijk is gebleken dat de BAPO-regeling op basis van “RJ271 Personeelsbeloningen” voor meerdere interpretaties vatbaar is. Ook is vastgesteld dat er geen consensus is voor één verwerkingsmethodiek. Het is de taak van de RJ om richtlijnen voor de (jaar)verslaggeving te maken. Het is niet haar taak om adviezen te verstrekken over de toepassing daarvan. Daarom ligt een aanpassing van RJ271 of RJ660 inzake deze specifieke problematiek niet voor de hand. Dat zou immers betekenen dat verschillende oplossingen zouden moeten worden opgenomen. Het is echter van groot belang voor de sector dat de BAPO-discussie wordt beëindigd en dat gekozen wordt voor helderheid en éénduidigheid.

Het ministerie van OC&W heeft dan ook bij de RJ haar voornemen kenbaar gemaakt om de verwerking van de BAPO-regeling als periodekosten te regelen door een aanpassing van Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs (RJO).

Deze aanpassing betekent in de praktijk dat schoolbesturen de kosten van de BAPO-regeling in principe via de jaarlijkse exploitatie van de scholen kunnen ramen.

De RJ kan dat volgen, temeer daar een aanpassing van de RJO inzake de BAPO-regeling een aanpassing betreft van wet- en regelgeving en derhalve van een hogere orde is dan de RJ richtlijnen.

De onderwijsinstellingen zullen op korte termijn door het ministerie nader worden geïnformeerd omtrent de definitieve verwerkingswijze van de BAPO-regeling.

De historie van de BAPO-discussie kunt u hier downloaden.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën