Oplossingen knelpunten functiemix

De PO-Raad heeft met de vakbonden en OCW oplossingen ontwikkeld voor de belangrijkste knelpunten bij de invoering van de functiemix. Daarnaast hebben we de ervaringen van een aantal pilots neergelegd in een handleiding ‘Functiemix: geen doel maar middel’. De handleiding kan schoolbesturen en medezeggenschapsraden helpen bij het invoeringstraject.

Het jaar 2010 is het jaar van de invoering van de functiemix in het primair onderwijs. De functiemix houdt in dat in 2014 in het basisonderwijs 40% van de leraren is ingeschaald in een zwaardere leraarsfunctie (schaal LB). In het speciaal basisonderwijs en in het speciaal onderwijs zal 14% in de zwaardere functie (schaal LC) zitten.

Om de invoering van de functiemix te begeleiden hebben de sociale partners in het primair onderwijs pilots laten uitvoeren. In dat kader heeft Van Beekveld & Terpstra Organisatieadviesbureau bij een aantal schoolbesturen het invoeringstraject begeleid. In de pilots is door de deelnemers een aantal knelpunten ervaren bij de implementatie van de functiemix. Sociale partners en OCW hebben aan de hand daarvan de volgende afspraken gemaakt:

  • Als schoolbesturen zo klein zijn dat zij in 2010 een formatieve ruimte hebben voor de hogere leraarsfunctie van minder dan werktijdfactor 1, kunnen deze besturen ervoor kiezen de middelen van 2010-2011 te sparen en ervoor te zorgen dat in augustus 2011 aan de dan geldende percentages wordt voldaan. 
  • Schoolbesturen die scholen hebben die zo klein zijn dat de formatieve ruimte in 2010 op schoolniveau minder is dan werktijdfactor 1, kunnen ervoor kiezen de formatieve ruimte te verschuiven tussen scholen, zodanig dat de vacatures die ontstaan goed kunnen worden vervuld. Deze schoolbesturen dienen wel jaarlijks aan de percentages op bestuursniveau te voldoen.

Naast deze oplossingen zijn ook andere varianten mogelijk. Over de exacte uitwerking hiervan vindt nog overleg plaats tussen sociale partners en OCW. Raadpleeg voor meer informatie de informatiebronnen van sociale partners en OCW.

De handleiding voor de invoering van de functiemix die onder eindredactie van de sociale partners is ontwikkeld, is hier beschikbaar.

Laatst gewijzigd: 
maandag 12 december 2011

Trefwoorden

Nieuwscategorieën