Oproep om honoreringsruimte interne toezichthouders niet te gebruiken

Het bestuur van de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI) roept haar leden op terughoudend om te gaan met mogelijkheid om het honorarium van interne toezichthouders te verhogen. De PO-Raad heeft al eerder aangekondigd dat ze met de VTOI werkt aan een leidraad voor de honorering van toezichthouders. 

De aangepaste Wet Normering Topinkomens (WNT2), die in december jl. door de Eerste Kamer is aanvaard, bepaalt dat de bezoldiging voor leden resp. voorzitters van de hoogste toezichthoudende organen van een rechtspersoon of instelling per kalenderjaar niet meer bedraagt dan 10 resp. 15% van de voor de rechtspersoon of instelling geldende maximale bezoldiging. Voorheen bedroegen deze maxima 5 resp. 7,5%. Wettelijk is er daarmee ruimte gecreëerd om de bezoldiging van interne toezichthouders te verhogen. Het bestuur van de VTOI ontvangt signalen dat bij sommige instellingen deze maximale ruimte zonder meer wordt benut. Het bestuur van de VTOI heeft op 18 februari leden opgeroepen de extra ruimte niet te gebruiken en de uitkomst van de discussie over dit onderwerp af te wachten.

De VTOI meldt op haar website dat verhoging van het honorarium voor toezichthouders op basis van een inhoudelijke argumentatie zou moeten plaatsvinden en altijd in relatie zou moeten staan tot de feitelijke werkzaamheden van toezichthouders. Het zonder meer benutten van de extra honoreringsruimte die de WNT2 biedt, acht het bestuur niet wenselijk.

Het bestuur van de VTOI roept de leden op om op 9 maart a.s. tijdens de ledenvergadering van de VTOI de discussie te voeren over dit onderwerp dat ook maatschappelijk in de belangstelling staat. De PO-Raad werkt aan een leidraad, die in de Algemene Ledenvergadering van 11 juni 2015 wordt vastgesteld.

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 24 februari 2015

Trefwoorden

Nieuwscategorieën