Overgangsregeling overheveling buitenonderhoud: Is uw registratie op orde?

Per 1 januari 2015 wordt de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud overgeheveld van de gemeenten naar de schoolbesturen het po. Onderdeel van deze overheveling is de overgangsregeling. De regeling is bedoeld om schoolbesturen met oude en daardoor onderhoudsgevoelige gebouwen en beperkte vereveningsmogelijkheden in staat te stellen het onderhoud adequaat vorm te geven in de periode volgend op de overheveling. Specifieke groepen schoolbesturen kunnen een aanvraag indienen voor een extra eenmalige vergoeding. De Regeling voor de overgangsregeling verschijnt eind 2014.

Eén van de bepalende factoren in de overgangsregeling is de leeftijd van het schoolgebouw. Vooruitlopend op het verschijnen van de Regeling is het zaak dat de registratie van uw schoolgebouw (en van het bouwjaar) op orde is. Immers, het bouwjaar van de school is medebepalend voor het al dan niet verkrijgen van een extra vergoeding. Voor het bouwjaar wordt bij de Regeling uitgegaan van het bouwjaar zoals dat is vastgelegd in de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG).

De Basisregistraties Adressen en Gebouwen BAG

Om gegevens te kunnen delen is een stelsel van basisregistraties opgezet. Door deze registraties aan elkaar te koppelen kan de overheid snel over betrouwbare en actuele gegevens beschikken.

In de BAG liggen alle adressen in Nederland eenduidig vast. Daarnaast wordt van alle gebouwen  geregistreerd waar ze precies staan (coördinaten) en zijn verdere gegevens als gebruiksdoel, oppervlakte en bouwjaar opgenomen. Iedere overheidsinstantie is verplicht van deze centrale adressenadministratie gebruik te maken.

De vulling van de BAG

De BAG is niet van de grond af nieuw opgebouwd, maar gevuld door met behulp van gegevens uit eerdere / andere vastgoedregistraties. Bij het ontbreken van gegevens is door de gemeente een reële inschatting gemaakt van het waarschijnlijke bouwjaar van het pand. Bij het beschikbaar komen van nieuwe en valide informatie kan dit element worden aangepast. Indien in latere jaren wijzigingen aan een pand worden aangebracht, leidt dit niet tot wijziging van het bouwjaar.

Aanpassen gegevens in de BAG

Wanneer een bevoegd gezag meent dat het bouwjaar van een schoolgebouw in de BAG niet juist is, en verwacht dat dit hersteld kan worden, kan het bevoegd gezag de aanvraag voor aanvullende bekostiging indienen op basis van dit veronderstelde bouwjaar. Het bevoegd gezag is in dat geval wel verantwoordelijk voor aanpassing, binnen een jaar, van het bouwjaar in de BAG. Anders kan het bedrag teruggevorderd worden.

Bij onenigheid over het jaartal in de BAG kan het schoolbestuur dit opnemen met de beheerders van de BAG. Het formulier daarvoor is hier te vinden.

Gebouwen in eigendom

Alleen schoolgebouwen die het bevoegd gezag in juridisch eigendom heeft, komen in principe in aanmerking voor aanvullende bekostiging. Dit geldt dus alleen voor gebouwen waarvan het onderhoud ten laste komt aan het bevoegd gezag, en niet voor gehuurde gebouwen of panden in medegebruik. Voor dit soort panden kan het bestuur namelijk niet geconfronteerd worden met onverwachte uitgaven aan onderhoud. 

Dit is een bericht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

 

Laatst gewijzigd: 
woensdag 28 januari 2015

Nieuwscategorieën