Overgangsregeling Wet werk en zekerheid

>Het komende schooljaar geldt in het primair onderwijs het overgangsrecht uit de Wet werk en zekerheid (Wwz). In bijgaande video vertelt beleidsadviseur Ellen Bonke de belangrijkste regels voor schoolbesturen. Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met de Helpdesk van de PO-Raad. Ook kunt u zich aanmelden voor een van de regionale bijeenkomsten die de PO-Raad in mei en juni organiseert over de cao en Wwz.

De PO-Raad en de vakbonden hebben afgesproken om op dit moment geen nieuwe cao af te sluiten. Partijen nemen extra tijd voor de onderhandelingen en streven naar een nieuwe cao per 1 juli 2016. Concreet betekent dit dat schoolbesturen voor vervanging en tijdelijke contracten tot 1 juli 2016 de regels moeten hanteren zoals die nu in de cao staan.

Onderdeel van de afspraken is verder een eenmalige uitkering van 328 euro (naar rato van de werktijdfactor). Dit bedrag is gebaseerd op de afspraken uit het landelijke pensioenakkoord tussen overheidswerkgevers en vakbonden. Daarbij is afgesproken dat de vrijval van pensioenpremie wordt ingezet voor de loonruimte. De werkelijke pensioenpremie is dit jaar lager dan de begrote premie. Die vrijval gebruiken we voor een eenmalige extra uitkering op de dag van de leraar.

Meer informatie over de gemaakte afspraken tussen de werkgevers en werknemers vindt u hier: https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/geen-nieuwe-cao-wel-afspraken-voor-primair-onderwijs

Laatst gewijzigd: 
donderdag 21 mei 2015

Nieuwscategorieën