Overleg bekostiging

De PO-Raad overlegt regelmatig met het ministerie over alle zaken die het primair onderwijs raken. Onlangs is er overleg gevoerd over bekostiging. Graag brengen wij u op de hoogte van de gemaakte afspraken.

Regeling bekostiging personeel
In het vervolg zal het ministerie de april-publicatie van een duidelijker toelichting voorzien wat betreft de ontwikkeling van de GPL. In de april-publicatie kunnen de premieontwikkeling per 1 januari daaraan voorafgaand en enkele andere ontwikkelingen meestal nog niet worden meegenomen. Daardoor ontstaat een negatief (letterlijk en figuurlijk) beeld van de te verwachten ontwikkeling.

Gewoonlijk kan die in de juli-publicatie in positieve zin worden bijgesteld en daarom is het gewenst dat te duiden in de april-pubicatie. Het onnodig streven naar beperkingen in o.a. de personele lasten wordt daarmee voorkomen. In de Nieuwsbrief primair onderwijs van april 2009 van het ministerie aandacht aan besteed.

Bevriezing bekostiging op niveau leerlingtelling
De bevriezing van de bekostiging op het niveau van de leerlingtelling voor het komende schooljaar zal waarschijnlijk nog geen effect zal hebben. De aangekondigde bevriezing van 1 oktober 2007 voor het (voortgezet) speciaal onderwijs is in de Regeling bekostiging niet terug te vinden. In mei wordt hier nader over besloten door het departement maar gelet op de termijnen die nodig zijn voor aanpassing van het Besluit bekostiging WEC lijkt de aanpassing via het Besluit bekostiging niet erg realistisch. Wel zal in elk geval de besparing door de afbouw van de speciale cumi-regeling (meer dan 50% cumi) voor de SBO en het (V)SO voor de overschrijding van de kosten van het (voortgezet) speciaal onderwijs ingezet worden.

Financiële jaarverslagen
PO-Raad zal in in staat worden gesteld beter te kunnen reageren op de onjuiste publiciteit rond de jaarverslagen. De gegevens van de financiële jaarverslagen zullen namelijk in het vervolg toegestuurd worden aan de PO-Raad. De toezending vindt dan ook plaats aan het CBS en aan de redactie van het Onderwijsblad van de AOb (op diens verzoek).

BAPO in het jaarverslag
Op basis van de opgeleverde gegevens in de jaarverslagen 2008 zal in het bekostigingsoverleg een nadere analyse van de BAPO-reserveringen/voorzieningen/kosten in november 2009 plaatsvinden om te komen tot aanbevelingen c.q. voorschriften voor 2010. De PO-Raad zal dan ook een advies uitbrengen.

Betrouwbaarheid financiële kengetallen
Er is onderzoek gedaan naar de validiteit en betrouwbaarheid van de financiële kengetallen van de afzonderlijke scholen in het PO zoals die in de jaarrekening geleverd zijn. Zoals bijv. de kengetallen voor uitgaven aan leermiddelen, schoonmaak, administratie e.d. Het blijkt dat die validiteit en betrouwbaarheid ernstig te wensen overlaten. Veel besturen leveren deze (verplichte) gegevens zelfs niet. De PO-Raad beraadt zich op de rapportage over validiteit en betrouwbaarheid van deze financiële kengetallen. De verplichting tot invulling (c.q. non-respons) zal in het komend overleg van AK’s (BRAVO) aan de orde gesteld worden.

Compensatie gewichtenregeling
De beschikking van Cfi van de compensatie gewichtenregeling wordt voor juni 2009 verwacht. Voor het schooljaar 2010-2011 zal de compensatieregeling voor het laatst van kracht zijn en zal deze beschikking zo enigszins mogelijk meegaan met de aprilbeschikkingen.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën