Overzicht problemen pensioenstelsel

Het Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO) heeft voor haar achterban een overzicht gemaakt van de problemen met het huidige pensioenstelsel (ABP-regeling) en mogelijke oplossingen uit het pensioenakkoord. Doel is aan te tonen dat pensioenveranderingen echt nodig zijn. Ook wil het VSO duidelijkheid scheppen, in een tijd waarin veel (zin en onzin) over het pensioenstelsel wordt geschreven. De PO-Raad neemt deel aan het VSO.

De ABP-regeling, waar ook de PO-sector onder valt, vraagt al enige tijd om grondige herziening. Ontwikkelingen als vergrijzing, de veranderende arbeidsmarkt, onzekerheid over de financiële markten en de lage rentestand, maken het huidige pensioenstelsel onhoudbaar. Een duidelijk voorbeeld is de indexatieachterstand van 8%, die aangeeft dat de ambities niet kunnen worden waargemaakt. Dit leidt tot forse onzekerheid bij werknemers en gepensioneerden.

Werkgevers en vakbonden sloten daarom in juni 2010 een nieuw pensioenakkoord via de Stichting van de Arbeid (STAR), met maatregelen om het pensioenstelsel voor de toekomst in stand te houden. Het is echter nog onduidelijk of er in september overeenstemming wordt bereikt over de uitwerking van dit pensioenakkoord.

Het is de verantwoordelijkheid van werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers (in ons geval de centrales van overheidspersoneel) om de structurele problemen aan te pakken. De overheidswerkgevers willen die verantwoordelijkheid snel oppakken. Om de problemen nog een keer helder in kaart te brengen, heeft het VSO de presentatie 'Wat is er aan de hand in pensioenland?' gemaakt. Hierin staan per ontwikkeling/thema:

  • wat er gebeurt als er geen maatregelen worden genomen;
  • oplossingen uit het pensioenakkoord, die wat betreft het VSO zo snel mogelijk moeten worden doorgevoerd.


Klik op onderstaand plaatje om de presentatie 'Wat is er aan de hand in pensioenland' te starten in een nieuw venster. In het nieuwe venster kunt u met de knoppen onder in beeld door de presentatie bladeren. In de bijgaande pdf wordt de presentatie verder toegelicht. U wordt van harte uitgenodigd deze documenten verder te verspreiden. Voor vragen kunt u contact opnemen met onze Infodesk.

 

 

Laatst gewijzigd: 
maandag 12 december 2011

Nieuwscategorieën